torstai 15. kesäkuuta 2017

Mitä Raamattu opettaa uudesta liitosta


*Uusi liitto perustuu suurimmalle rakkaudelle, joka sovitti synnit Golgatalla (Joh. 15:13-14, 1. Joh. 5:3)
*Uusi liitto solmittiin Israelin ja Juudan kanssa, minkä kautta liitto palauttaa kaikkien kansojen uskollisuuden Jumalan laille (Jer. 31:31-34)
*Jumala kirjoittaa lakinsa niiden sydämiin, jotka opiskelevat sen Raamatusta (Ps. 40:7-9, 1. Tim. 4:13)
*Sydämen ympärileikkaus on laittomuuden hylkääminen ja syntien pois peseminen uskovien upotuskasteessa (Jer. 9:24-26; Room. 2:25-29; Apt. 2:38, 3:19-26, 22:16)
*Uuden liiton merkkejä ovat:
 • uskovien upotuskaste (Hes. 36:25-27, Sak. 13:1, Mark. 16:15-16)
 • ehtoollisen nauttiminen Golgatan sovitustyön muistoksi (Joh. 6:50-58, 1. Kor. 11:24-26)
 • sapatin pitäminen (2. Moos. 31:17, Jes. 56:6-7, Luuk. 6:5) 
 • Jumalan tahdon mukainen elämä Pyhässä Hengessä (Matt. 7:21, Room. 8:13)
*Antikristus myy väärää "uutta liittoa" valheella: "Jeesus on täyttänyt lain, jottei sinun tarvitse noudattaa sitä" (Dan. 7:25, Matt. 24:12, Joh. 8:44)
*Antikristuksen liiton merkit ovat Jumalan lain rikkominen (laittomuus) ja pedon merkki (666) oikeaan käteen tai otsaan (2. Tess. 2:3, Ilm. 13:15-18)Liittoutuneilla on keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia sekä yhteinen johtaja

Kirkot opettavat uudesta liitosta, mutta kuka on tarkastanut Raamatusta rivi riviltä, mitä se tarkalleen ottaen tarkoittaa? Kirkkojen opetus ei ole täysin sen mukaista, mitä Raamattu opettaa uudesta liitosta. Tämä muistuttaa meitä tarkistamaan kaiken kuulemamme opetuksen Raamatusta.

Apt. 17:11: "Juutalaiset olivat täällä avarakatseisempia kuin Tessalonikassa. He ottivat sanan halukkaasti vastaan ja tutkivat päivittäin kirjoituksista, pitikö kaikki paikkansa."

Kristinuskon sisältö muuttui olennaisesti 300-luvulla, kun roomalaiskatolinen kirkko muutti suuren osa kristinuskon opetuksesta, opeista ja tavoista. Kirkko halusi päästä eroon monista Yeshuan (Jeesuksen) opetuksista ja Jumalan lupauksista Israelille, jotta roomalaisten pakanauskontojen opit voitiin ottaa osaksi kristinuskoa ja Roomasta tehdä "uusi Jerusalem", mitä Rooma ei todellakaan ole vaan pikemminkin Babylon (Ilm 17:1-5, 9, 18). Tekosyyksi otettiin mm. uudelleen määritetty oppi uudesta liitosta, joka poikkeaa Raamatun opetuksesta. Sen lisäksi kirkko käytti väkivaltaa tukahduttaakseen oikean opetuksen pois kirkosta mm. inkvisitiolla. Jumalan Sanassa ei ole tällä välillä mikään muuttunut, joten muutos on ollut Jumalan tahdon vastainen.

Dan. 7:25-26: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä
ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan, ja hänen valtansa otetaan häneltä pois, se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti.
"

Matt. 24:35 (Jeesus sanoo): "Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa."

Roomalaiskatolinen kirkko valmisti oman Jeesuksen, joka ei vastaa sitä Jumalan Sanaa, joka kulki maan päällä Yeshua-nimisenä miehenä ja josta Raamattu kertoo. Luterilainen kirkko, helluntailaisuus ja muut vapaat suunnat ovat omaksuneet paljon roomalaista oppia uudesta liitosta ja tehneet omat versiot siitä sekä Jeesuksesta. Tämän takia on syytä aloittaa alusta ja tutkia tarkkaan, mitä Raamattu opettaa uudesta liitosta, jotta ymmärrämme sen oikein.

Kun tutkimme uutta liittoa, ensiksi tulee ymmärtää, mitä tarkoitetaan sanalla liitto. Suomen kielessä liitto tarkoittaa yleisesti ottaen liittoutuneiden sopimusta tehdä yhteistyötä. Heprean kielessä liittoa tarkoittaa sana 'berith'. Sanaa käytetään Raamatussa myös merkityksessä perustuslaki tai järjestys, joka tarkoittaa hallitsijan ja alamaisten välistä suhdetta. 

5. Moos. 29:12: "Te olette täällä astuaksenne Herran, Jumalanne, liittoon, jonka hän tänään solmii kanssanne, ja sitoutuaksenne noudattamaan sen velvoitteita."

2. Kun. 23:2-3: "Kuningas meni Herran temppeliin, ja hänen kanssaan menivät kaikki Juudan miehet ja kaikki Jerusalemin asukkaat, papit ja profeetat ja koko kansa, niin ylhäiset kuin alhaiset. Hän luki heidän kuultensa kaiken, mitä temppelistä löytyneessä liiton kirjassa sanottiin. 

Sitten kuningas nousi korokkeelle ja teki Herran edessä liiton. Sen mukaan heidän tuli seurata Herraa ja kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan noudattaa hänen käskyjään, liitonehtojaan ja säädöksiään. Näin he täyttäisivät sen, mitä kirjassa oli liitosta sanottu. Koko kansa yhtyi tähän liittoon."

Monille tulee sanasta liitto mieleen valtioliitto (esim. EU), sotilasliitto tai ammattiliitto. Valtioliitto on sopimus valtioiden välisestä yhteistyöstä. Liitto syntyy liittoutuneiden allekirjoittaessa perustamissopimuksen, jota voi kutsua liiton perustuslaiksi. Liittoutuneet sopivat toimivansa yhteistyössä keskenään. Perustamiskirjassa on sovittu liittoutuneiden välisistä oikeuksista, velvollisuuksista ja liiton johtajasta. 

Raamattu ymmärtää liitolla Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta, mutta siinä on paljon samaa, mitä muissakin liitoissa. Liiton osapuolilla on keskenään oikeuksia ja velvollisuuksia sekä jokin ulkoinen merkki, joka kertoo sopimuksen voimassa olosta. Liitto on kuin vasalliliitto, jossa hallitsija antaa vasallilleen maa-alueen hallintaansa tai vastaavan edun ja vasalli vannoi uskollisuutta herralleen sekä lupasi palvella herraansa. Vanhassa liitossa luvattiin, että Jumala nostaa Israelin kansan muiden kansojen yläpuolelle ja tekee heistä pappisvaltakuntansa, jos he noudattavat Jumalan lakia. 

5. Moos. 28:1-2: "Jos kaikessa tottelette Herraa, Jumalaanne, ja tarkoin noudatatte hänen käskyjään, jotka minä teille annan, niin Herra asettaa teidät maan kaikkien kansojen yläpuolelle. Nämä siunaukset tulevat teidän osaksenne, kun vain tottelette Herraa, Jumalaanne..."

2. Moos. 19:5-6: "Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani.' Tämä sinun tulee sanoa israelilaisille."

Liitossa Jumala on Isäntä ja ihminen on Hänen palvelijansa. Ihmisellä on kiusaus pitäytyä oman tahtonsa noudattamisessa, kun liiton pitäminen edellyttää alistumista Jumalan tahtoon. Ihmiset eivät halua täyttää velvollisuuksiaan, mutta muistavat kyllä oikeutensa. Jumala pitää aina oman osuutensa liitosta, mutta ihmisellä on taipumus rikkoa liiton sääntöjä vastaan. Sen takia liiton ehtoihin kuuluu myös säädökset niistä kirouksista, jotka seuraavat liiton rikkomisesta, ja siunauksista, jotka seuraavat liiton pitämisestä. Jos ihminen rikkoo liiton, hän voi menettää saamansa lahjat ja siunaukset, joiden tilalle voi tulla vielä kiroukset.

Neh. 1:5 (1933/38): "Minä sanoin: "Oi Herra, taivaan Jumala, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät liiton ja säilytät laupeuden niille, jotka sinua rakastavat ja noudattavat sinun käskyjäsi..."

3. Moos. 26:3, 9, 46: "Jos te elätte minun säädöksieni mukaan ja noudatatte minun käskyjäni...   ..Minä pidän voimassa teille antamani lupaukset...   ..asettaen ne israelilaisten kanssa solmimansa liiton ehdoiksi."


Room. 8:12-13: "Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pidä elää sen mukaan. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää."

Mal. 1:6: "Poika kunnioittaa isäänsä ja palvelija isäntäänsä. Minä olen teidän isänne, miksi ette kunnioita minua? Minä olen teidän isäntänne, miksi ette palvele minua?.."

5. Moos. 28:15-16: "Jos ette tottele Herraa, Jumalaanne, ettekä tarkoin noudata kaikkia hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan, niin teitä kohtaavat nämä kiroukset:.."

Jer. 18:10: "Mutta jos se kansa tekee pahaa eikä tottele minua, minä muutan mieleni enkä anna sille sitä hyvää, minkä olin luvannut." (vert. Esra 7:26)

Monet raamatuntukijat ovat huomanneet, että 5. Mooseksen kirjassa on liitosopimuksen rakenne. Sen liiton Israelin kansa rikkoi. Jeremian kirjan 31:31-34 jakeissa on kerrottu uuden liiton ehdot, joissa on määritelty, millä ehdoilla Israelin kansa saa anteeksi rikkomuksensa. Heprealaiskirjeen luvut 7-10 selittävät, miten uusi liitto on korvannut vanhan liiton.

Avioliitto on esikuva uudelle liitolle, joka perustuu rakkaudelle

Uusi liitto on vanhaa liitoa parempi. Vanhassa liitossa olevat rangaistussäännöt lain rikkomisesta eivät saaneet ihmisiä noudattamaan lakia. Israelin uskottomuus Jumalan käskyille johti siihen, että liitto purkautui.

Hoos. 6:6-7: "Uskollisuutta minä vaadin, en uhrimenoja, Jumalan tuntemista, en polttouhreja. Te rikoitte liiton Adamissa, olitte siellä minulle uskottomia."

Hepr. 8:7-8: "Jos ensimmäinen liitto olisi ollut rikkumaton, ei sen sijalle olisi tarvittu toista. Mutta nyt Jumala moittii kansaansa..."

Koska vanha liitto oli Israelin uskottomuuden takia purkautunut, niin tarvittiin uusi liitto, joka palauttaisi Israelin kansan lainkuuliaisuuden armon ja rakkauden kautta. Uusi liitto ei kumoa vaatimusta noudattaa lakia, mutta antaa lakia rikkoneelle kansalle mahdollisuuden saada syntinsä anteeksi, jotta se voisi palata takaisin liittosuhteeseen Jumalan kanssa, kunhan se alkaa uudelleen noudattaa lakia (5. Moos. 30:1-10). Vanhan liiton aikana Tooraa (lakia) luettiin seurakunnalle, mutta uudessa liitossa Jumala kirjoittaa Tooran ihmisten sydämiin, jotta he sitä noudattaisivat (Room. 2:13). Uusi liitto on kuin profeetta Hoosean avioliitto, jossa Hoosean vaimo rikkoi liiton karkaamalla muiden miesten mukaan, mutta lopulta Hoosea osti vaimonsa takaisin ja toi hänet kotiinsa sillä ehdolla, ettei vaimo enää tee huorin. Näin Hoosea solmi uuden liiton vaimonsa kanssa.

Onnellinen avioliitto
Raamattu vertaa Yeshua HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) ja ihmisen välistä liittoa avioliittoon (Ef. 5:21-33). Raamatun määräämät avioliiton säännöt ovat monelta kuitenkin unohtuneet. Raamatun säätämässä avioliitossa on kummallakin osapuolella sitovia velvollisuuksia toisiaan kohtaa. Jumala on tarkoittanut avioliiton purkamattomaksi. Laiton avioero on yhtä paha synti kuin murha. Haureus antaa oikeuden avioeroon. Jos aviopuoliso ei hyväksy toisen uskoa Yeshua HaMashiachiin ja ottaa eron, niin aviopuolisonsa hylkäämä uskova on vapaa avioliitosta (Esra 8, 1. Kor. 7:15).

Matt. 19:4-6: "Hän vastasi heille: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?" Ja hän jatkoi: "Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

Mal. 2:16: "Minä vihaan eroa, sanoo Herra, Israelin Jumala. Joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoo Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne!"

Matt. 19:9: "Minä sanon teille: se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen..."

1. Kor. 7:15: "Mutta jos se puoliso, joka ei usko, tahtoo erota, niin erotkoon. Uskovaa veljeä tai sisarta ei tällaisessa tapauksessa sido mikään pakko."

Uusi liitto perustuu rakkauteen. Liiton välimies ja seurakunnan pää Yeshua HaMashiach osoitti suurinta mahdollista rakkautta uhraamalla oman ruumiinsa ja verensä ystäviensä puolesta. Tämä teko saa morsiamen rakastamaan Ylkäänsä ja tekemään vapaaehtoisesti Hänen tahtonsa. Kuninkaiden Kuningas Yeshua HaMashiach kutsuu niitä ystävikseen eikä orjiksi, jotka tekevät vapaaehtoisesti Hänen tahtonsa. Taivasten Valtakunnan kansalaiset ovat kaikki Kuninkaansa ystäviä.

Joh. 15:13-16: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni, olenhan saattanut teidän tietoonne kaiken, minkä olen Isältäni kuullut. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy..."

Jumala vahvisti vanhan liiton Israelin kansan kanssa käyttämällä välimiehenä Moosesta ja liitto vahvistettiin vuodattamalla uhriverta. Kun Jumala teki uuden liiton Israelin kansan kanssa, hän käytti välimiehenään Poikaansa Yeshua HaMashiachia, joka vuodatti liiton vahvistukseksi oman verensä.

Hepr. 9:18-20, 22: "..ei ensimmäistäkään liittoa voitu vahvistaa ilman verta. Luettuaan kansalle lain käskyt Mooses otti sonnien ja pukkien verta sekä vettä, punaista villaa ja iisopinvarsia ja vihmoi lain kirjan ja koko kansan sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt."..     ..Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta."

Sak. 9:11: "Kuule, Jerusalem! Verellä vahvistetun liiton tähden minä vapautan vankeuteen viedyt asukkaasi syvästä ja pimeästä kuopasta."

Mark. 14:23-24: "Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. Hän sanoi: "Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta."

Raamattu opettaa, että morsiusseurakunnan tulee kunnioittaa ja rakastaa perheen päätä. Sama järjestys pätee uudessa liitossa, jossa tulee tehdä Jumalan tahto samalla tavalla kuin vanhassa liitossa (Matt. 5:17-20, 7:21-23).

Kaksi leijonaa on kiintyneet toisiinsa
Ef. 5:21-27, 32-33: "Alistukaa toistenne tahtoon, Kristusta totellen. Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon, sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman ruumiinsa, pelastaja. Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon. 

Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä...     ..Tämä on suuri salaisuus; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta se koskee myös kaikkia teitä: jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään."

Uuden liiton ero vanhaan on siinä, että voima kuuliaisuuteen tulee rakkaudesta ja armosta. Vanhan liiton aikana tämä ei ollut täysimääräisesti mahdollista, koska Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) ei ollut vielä osoittanut ihmiskunnalle suurinta mahdollista rakkautta uhraamalla itsensä Golgatalla.

Joh. 14:21, 23-24: "Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni...     ..Jeesus vastasi:"Jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani -- mutta sana, jonka te kuulette, ei ole minun omani, vaan Isän, joka on minut lähettänyt."

Room. 2:4 (1933/38): "Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen?"

Raamattu vertaa Jumalan ja ihmisen välistä liittoa testamenttiin

Testamentti on jälkisäädös, joka astuu voimaan sen tekijän kuoltua. Se on voimassa seuraavien sukupolvien aikana ja sen asettajan tahto ei voi enää muuttua, koska hän on kuollut. 

Gal. 3:15-18, 21, 29: "Veljet, otan esimerkin tavallisesta elämästä. Ihmisenkään laatimaa vahvistettua testamenttia ei kukaan voi tehdä mitättömäksi, eikä siihen voi lisätä mitään. Nyt on lupaukset annettu Abrahamille ja hänen jälkeläiselleen. -- Tässä kohdassa ei sanota "jälkeläisille", mikä tarkoittaisi monia, vaan siinä puhutaan yhdestä: "sinun jälkeläisellesi", ja tämä on Kristus. -- Tarkoitan sitä, että neljäsataakolmekymmentä vuotta myöhempi laki ei voi kumota Jumalan aikoinaan vahvistamaa testamenttia ja tehdä hänen lupaustaan tyhjäksi. Jos perinnön saaminen perustuisi lakiin, se ei enää perustuisikaan lupaukseen. Jumala on kuitenkin juuri lupauksellaan lahjoittanut perinnön Abrahamille...    ..Onko laki siis ristiriidassa Jumalan lupausten kanssa? Ei toki!..   ..Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu."

Isä antaa lapselle perintöosan
Raamattu sanoo liiton olevan myös testamentti. Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen) uskovat saavat Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta perintöosansa Jumalan Valtakunnasta. Sekä uusi ja vanha liitto vahvistettiin veren vuodatuksella. Vanhan liiton vahvistus oli uhrieläin ja uuden liiton vahvistus oli Jumalan Pojan Golgatalla antama uhri.

Hepr. 9:15-22: "Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista ja että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen perinnön. Liitto on myös testamentti, ja testamentin tekijän kuolema on aina voitava näyttää toteen. Testamenttihan astuu voimaan vasta sen tekijän kuoltua; tekijänsä eläessä sitä ei voida koskaan panna täytäntöön. Siksi ei ensimmäistäkään liittoa voitu vahvistaa ilman verta. Luettuaan kansalle lain käskyt Mooses otti sonnien ja pukkien verta sekä vettä, punaista villaa ja iisopinvarsia ja vihmoi lain kirjan ja koko kansan sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt." Samalla tavoin hän vihmoi verta teltan ja kaikkien jumalanpalveluksessa käytettävien esineiden päälle. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä, eikä anteeksianto ole mahdollinen, ellei vuodateta uhriverta."

Ef. 1:11, 18: "Jumala on myös antanut Kristuksessa meille perintöosan, niin kuin hän oli suunnitellut ja ennalta määrännyt -- hän, joka saattaa kaiken tapahtumaan tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti...    ..miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa..."

Paavali jatkaa aviomiehen kuoleman ja testamentin käyttämistä vertauskuvana, millä hän taivuttelee eteenkin vanhan liiton juutalaisia uskomaan Kristukseen. Jos aviomies kuolee, leski on vapaa vanhasta avioliitosta ja saa solmia uuden avioliiton. Yeshua (Jeesus) kuoli ristillä ja heräsi kuolleista, jolloin vanha hautautui ja uusi liitto tuli tilalle. Juutalaiset eivät ole enää lain alla vaan siirtyvät armon alle.

Room. 7:1-7, 12 (1933/38): "Vai ettekö tiedä, veljet - minä puhun lain tunteville - että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää? Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle. Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle, mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse"...  ..Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä."

Paavali monimutkaisista kirjoituksista voi saada sellaisen väärinkäsityksen, ettei laki enää velvoita kristittyjä armo alla, mitä monet eksyttäjät käyttävät hyväkseen laatiessaan harhaoppeja, minkä huomasi myös Pietari (2. Piet. 3:16). Paavali tarkoittaa kuitenkin Roomalaiskirjeen 7.-luvussa, että laissa olevat kiellot antavat syntiselle houkutuksen tehdä sellaista, mikä on laissa kiellettyä. Elämä Hengessä kuitenkin ohjaa ihmistä niin, ettei hän riko lakia vastaan. Jottei asiasta tule väärinkäsitystä, niin Paavali sanoo, ettei lain noudattaminen ole syntiä ja laki on pyhä, vanhurskas sekä hyvä. Sen lisäksi Paavali mainitsee luvuissa 2 ja 3, ettei usko kumoa lakia vaan vahvistaa sen. Uusi testamentti opettaa selvästi, että uuden liiton aikana lain rikkominen on syntiä. 

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Paavali sanoo, että nyt palvelemme Jumalaa uudella tavalla uskossa Yeshua HaMashiachiin, joka ei kuitenkaan kumoa vaatimusta noudattaa lakia, mutta asettaa vaatimuksen uskoa Jumalan Poikaan ja juutalaisten Kuninkaaseen Yeshua HaMashiachiin. Mooseksen laki ennusti Messiaan tulevan ja vaati olemaan kuuliainen Hänelle (Apt. 3:18-26, 5. Moos. 18:18-19). Sen tähden Paavalin vaatimus uskoa Messiaaseen ei ole uusi keksintö, vaan perustuu laissa olevaan määräykseen.

5. Moos. 18:18-19 (Mooses profetoi Messiaasta): "Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen."

Monet irrottavat irti Roomalaiskirjeen 7.-luvun asiayhteydestä sanat kuolleet laista pois ja päässeet vapaaksi laista, joiden avulla he väittävät kristittyjen velvollisuuden noudattaa lakia päättyneen. Kyse ei ole siitä vaan Paavalin vertaus, miten Mooseksen lakia noudattava juutalainen siirtyy vanhasta liitosta uuteen liittoon Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta, kuten vanhassa avioliitossa ollut leski voi solmia uuden avioliiton, koska hän on vanhasta liitosta vapaa. Pakanat eivät ole kuolleet laista pois, koska he eivät ole koskaan olleet vanhassa liitossa. Heille uusi liitto on ensimmäinen liitto. 

On syytä huomioida Roomalaiskirjeen 6.-luvusta tärkeä huomio, ettei armon alla saa rikkoa lakia vastaan, koska silloin menettää armon ja pelastuksensa. Paavali terminologiassa lain alla tarkoittaa vanhan liiton juutalaista, joka ei halua uskoa Yeshua HaMashiachiin. Armon alla tarkoittaa juutalaista ja pakanaa, joka yhtä aikaa uskoo Yeshua HaMashiachiin ja noudattaa lakia.

Room. 6:14-16: "Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki! Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

Jumalan tahdon tekeminen ratkaisee, oletko liitossa Hänen kanssa vai kuljetko maailman ruhtinaan perässä, joka kavaltaa sinut

Taivasten Valtakunta ei ole joku määrätty hallintoalue, vaan se on niiden ihmisten sisällä, jotka rakastavat Kuningastaan Yeshua HaMashiachia (Luuk. 17:20-21). Valtakunnan rajat kulkevat sen mukaan noudatatko Yeshuan tahtoa vai omaa tahtoa. Hallitsijan seuraaminen kertoo, kenen joukoissa seisot, oletko Taivasten Valtakunnan kansalainen vai seuraatko kavalaa maailman ruhtinasta, joka viettelee omavaltaiseen toimintaan. 

1. Moos. 3:13-14: "..Nainen vastasi: "Käärme minut petti, ja minä söin." Herra Jumala sanoi käärmeelle: -- Koska tämän teit, olet kirottu. Toisin kuin muut eläimet, karja ja pedot, sinun on madeltava vatsallasi ja syötävä maan tomua niin kauan kuin elät."

Ilm. 12:7-9: "Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit."

Maailman ruhtinas on saatana, jonka hahmo on maassa mahallaan ryömivä käärme, mutta sen voimaa verrataan (jakeessa sana 'kuin') vahvaan leijonaan, joka kykenee saalistamaan ja tuhoamaan muita. Uskovilla on turvana oma Kuninkaamme Yeshua HaMashiach, joka on voittanut maailman ruhtinaan.

1. Piet. 5:8-9: "Pitäkää mielenne valppaana ja valvokaa. Teidän vastustajanne saatana kulkee ympäriinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä, uskossa lujina!.."

1. Joh. 5:3-5: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa.  Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut: meidän uskomme. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?"

Ilm. 20:10: "saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikinkatkuiseen, tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä päivää, aina ja ikuisesti."

Israelin kansa oli rikkonut Jumalan liiton ja Jeremia antoi toivoa uudesta liitosta

Profeetta Jeremian aika oli Israelin kansalle hyvin vaikeaa aikaa. Israelin kansa oli rikkonut liittonsa Jumalan kanssa. Jumala oli päättänyt karkottaa kansansa luvatusta maasta 70 vuodeksi pakkosiirtolaisiksi Babyloniaan. Jerusalemin muurit ja sen ensimmäinen temppeli tulisivat tuhoutumaan, mikä oli raskas menetys Israelin kansalle. 

Psalmi 137:1,4: "Virtojen varsilla Babyloniassa, me istuimme ja itkimme, kun muistimme Siionia...    ..Kuinka voisimme laulaa Herran lauluja vieraalla maalla?" (psalmin sanoista sävelletty Boney M:n laulu) 

Vanha liitto oli rikottu. Jeremia ennusti, että sen symbolia liitonarkkua ei enää ole. Nykyään on paljon legendoja, mihin liitonarkku olisi mahdollisesti piilotettu, mutta ne ovat valhetta, jota ei pidä uskoa. Raamattu kertoo, ettei liitonarkkua enää ole, eikä sitä ei enää kaivata eikä uutta rakenneta vanhan tilalle. Vanha liitto oli rikottu ja uusi liitto oli tulossa. Jumalan vanhurskaudesta ja uskollisuudesta kuitenkin kertoo se, että Johannes sai nähdä liitonarkun Taivaassa, joka on ollut Jumalan valtaistuin maanpäällisessä temppelissä (Ilm. 11:19).

Jer. 3:16-18: "Kun te tämän jälkeen lisäännytte ja täytätte maan, ei kukaan kysy: 'Missä on Herran liitonarkku?' Se ei tule enää kenenkään mieleen, sitä ei muisteta eikä kaivata eikä uutta enää tehdä. Silloin Jerusalemia kutsutaan Herran valtaistuimeksi. Kaikki kansat kokoontuvat Jerusalemiin palvelemaan Herraa eivätkä kulje enää pahan ja paatuneen sydämensä mukaan. Niinä päivinä Juudan heimo liittyy Israelin heimoon, ja yhdessä ne tulevat pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin omaksi teidän isillenne."

Profeetta Hesekiel ennusti samoihin aikoihin Israelin kansaa lohduttaen, että Jerusalemiin rakennetaan uusi temppeli, johon itse Herra (Yeshua HaMashiach) tulee asumaan. Tämä ei tarkoittanut Jeremian aikana tuhoutunutta ensimmäisen temppelin jälkeen rakennettua toista temppeliä vaan kolmatta temppeliä, joka rakennetaan tuhatvuotista valtakuntaa varten (Hes. 40-44). Silloin Jerusalem on Herran valtaistuin ja maailman kaikki kansat elävät Jumalan tahdon mukaista elämää uudessa liitossa.

Hes. 43:4-7: "Herran kirkkaus meni temppeliin portista, joka on itää kohti. Henki nosti minut maasta ja vei minut sisempään esipihaan, ja minä näin, että Herran kirkkaus täytti temppelin. Joku puhutteli minua, ja minä kuulin sen äänen tulevan temppelistä -- mies seisoi yhä minun vieressäni. Ääni sanoi minulle: "Ihminen, tämä on minun valtaistuimeni sija ja koroke minun jalkojeni alla. Täällä minä olen asuva Israelin kansan keskellä ikuisesti. "Enää eivät israelilaiset tahraa minun pyhää nimeäni, eivät he eivätkä heidän kuninkaansa, ei heidän uskoton elämänsä eivätkä kuninkaiden kuolleet ruumiit..."

Hesekiel profetoi uudesta liitosta, jonka Jumala solmii Israelin kansan kanssa ajalla, jolloin se ei ole enää jakautunut kahdeksi valtioksi. Jumala kokoaa kansansa takaisin Israeliin muiden kansojen joukosta ja heidän kuninkaana tulee olemaan ikuisesti uusi Daavid, joka on Daavidin juuriverso Yeshua HaMashiach, joka on tehnyt paluun maan päälle.

Hes. 37:21-28: "..sinun tulee sanoa heille: Näin sanoo Herra Jumala: Minä otan israelilaiset niiden kansojen keskeltä, joiden sekaan he ovat joutuneet, minä kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Siinä maassa, Israelin vuorilla, minä teen heistä yhden kansan. Heillä kaikilla on oleva hallitsijanaan yhteinen kuningas, enää he eivät elä kahtena kansana eivätkä kahden kuninkaan alaisina. He eivät enää myöskään saastuta itseään epäjumalillaan ja iljettävillä patsaillaan eivätkä paljoilla rikkomuksillaan. Minä pyyhin pois heidän syntinsä ja rikkomuksensa, minä puhdistan heidät, ja heistä tulee minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. "Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, heillä kaikilla on yksi ja sama paimen. He noudattavat minun käskyjäni, he seuraavat minun säädöksiäni ja elävät niiden mukaan. He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. He asuvat siinä ikiaikoihin saakka, he ja heidän lapsensa ja heidän lastensa lapset, ja minun palvelijani Daavid on heidän hallitsijansa ajasta aikaan. "Minä teen heidän kanssaan ikuisen liiton ja takaan heille rauhan. Minä teen heistä suuren kansan ja asetan pyhäkköni ikiajoiksi heidän keskelleen. Minun asuinsijani on heidän luonaan, minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Kaikki kansat tietävät silloin, että minä olen Herra. Minä pyhitän Israelin, ja minun pyhäkköni on aina heidän keskellään."

Jeremian ja Hesekielin aikoina Jumala muisti ikuisen liittonsa Abrahamin kanssa. Israel on oleva Hänen valittu kansansa, joka saa Israelin maan omaksi, eikä Jumala peruuta antamiaan lahjoja Israelille (Room. 11:28-29). Jumala halusi ilmoittaa Jeremian kautta uudesta liitosta, joka toimisi vanhaa paremmin, josta profetoi myös Hesekiel.

Jeremian kirjassa mainittu uusi liitto sisältää seuraavat pääkohdat:
 1. Uusi liitto tehdään Israelin kanssa, vaikka vaikutukset ulottuvat pakanoihin asti
 2. Uusi liitto korvaa Israelin aiemman liiton, joka solmittiin erämaassa matkalla kohti luvattua maata, mutta Israel rikkoi sen, vaikka Jumala oli Israelin aviomies
 3. Jumala palauttaa lainkuuliaisuuden
 4. Jumala kirjoittaa Tooran (lain) kansansa sydämeen
 5. Israel alkaa kunnioittamaan Herraa taas Jumalanaan ja Jumala kutsuu Israelia taas omaksi kansakseen
 6. Jumalan tunteminen perustuu Jumalan Sanan opiskeluun suoraan Raamatusta, joten raamatunopettajat eivät pääse Jumalan ja Hänen kansansa väliin eksyttämään
 7. Liitto sisältää rikosten sovittamisen ja syntien unohtamisen ainiaaksi
Jottei uuden liiton ehdoista tulisi väärinkäsityksiä, niin Jeremian kirjan jakeet on syytä lukea sana sanalta.

Jer. 31:31-34: "Tulee aika", sanoo Herra, "jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. 

Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. 

"Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. 

Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa tuntemaan Herra!' Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. 

Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään."

Suomalaisessa käännöksessä jae Jer. 31:32 kertoo, että Herra on ottanut Israelin omakseen. Tämä käännös ei kerro kaikkea sitä, mitä alkukieli tarkoittaa (Biblehub). Se käyttää heprealaista sanaa 'baal', joka merkitsee aviomies tai olla naimisissa tai hallita toista (Biblehub). King Jemes Version kääntää jaetta: "..which my covenant they brake, although I was an husband unto them, saith the Lord." Jumala oli siis Israelin aviomies, mutta vaimo Israel ei kunnioittanut aviomiestään, vaan rikkoi aviomiehensä käskyt. Jumala ilmoitti profeetta Jeremian kautta, että Hän tekee uuden liiton Israelin tulevien sukupolvien kanssa, jotka tulevat pysymään uskollisena aviomiehelleen Jumalan Pojalle. Profeetta Hoosea antoi omalla avioliitollaan esikuvan siitä, miten Jumala on uskollinen syntiä tehneelle vaimolleen ja suostuttelee sen kotiin takaisin, mutta kotiin palannut vaimo joutuu odottamaan pitkän aikaa, että Hoosea tulee vaimonsa vierelle (Hoos. 3:3). Jumala ei ole hylännyt Israelin kansaa, mutta on tehnyt uuden liiton niiden uusien sukupolvien kanssa, jotka noudattavat Jumalan käskyjä.

Room. 11:2, 25-27: "Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän edeltäkäsin on valinnut...   ..paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: -- Siionista on tuleva Pelastaja, hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan: minä otan pois heidän syntinsä."

Vanhan liiton säännöissä oli mainittu lain noudattamisesta saatavat siunaukset ja lain rikkomisesta tulevat kiroukset, mutta sen jälkeen laissa kerrotaan, miten kirousten jälkeen Israel tulee tekemään parannuksen ja palaa takaisin Jumalansa luokse, jolloin Jumala armahtaa kansaansa ja tuo heidät takaisin kotimaahan muiden kansojen keskeltä (5. Moos. 28-30). Mooseksen lain näkökulmasta uusi liitto ei ole uusi asia, koska laki lupasi samaa, mitä Jeremian kirja ennusti uudesta liitosta. Kun verrataan Jeremian kirjassa mainitun uuden liiton ehtoja 5. Mooseksen kirjan luvun 30 ilmoitukseen, niin huomaamme, miten samalla tavalla ne kertovat Israelin kansan lainkuuliaisuuden palautumisesta ja kansan armahtamisesta. Jeremian kirja kertoo, miten Jumala kirjoittaa lakinsa Israelin kansan sydämiin ja Mooseksen laki kertoo samasta asiasta, miten Jumala ympärileikkaa Israelin kansan sydämen.

5. Moos. 30:1-6, 10 (1933/38): "Jos sinä silloin, kun tämä kaikki sinua kohtaa, siunaus tai kirous, jotka minä olen asettanut sinun valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, on sinut karkoittanut, ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, niinkuin minä tänä päivänä sinua käsken, niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut. Vaikka sinun karkoitettusi olisivat taivaan äärissä, niin Herra, sinun Jumalasi, kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin. Ja Herra, sinun Jumalasi, tuo sinut siihen maahan, jonka sinun isäsi ovat omistaneet, ja niin sinä otat sen omaksesi; ja hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisääntyä enemmän kuin isiesi. Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit...    ..kun sinä kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja noudatat hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka ovat kirjoitetut tähän lain kirjaan, ja kun sinä palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi."

Kun Jumala on luvannut kääntää Israelin kansan kuuliaiseksi Hänen lailleen, niin siitä seuraa myös se, että vanhan liiton lupauksen pysyvät alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, että Israelin kansasta tulee Jumalan pappisvaltakunta korotettuna muiden kansojen yläpuolelle. Jesaja kertoo, että tämä toteutuu uuden liiton aikana.

5. Moos. 26:19: "Hän on luvannut asettaa teidät kaikkien luomiensa kansojen yläpuolelle, että ylistäisitte häntä ja tuottaisitte hänelle kunniaa ja mainetta. Silloin te olette Herran lupauksen mukaisesti hänen pyhä kansansa."

Jes. 61:5-8: "Vieraat joutuvat paimentamaan teidän lampaitanne ja vuohianne, muukalaiset hoitamaan teidän peltojanne ja viinitarhojanne, mutta teitä kutsutaan Herran papeiksi ja sanotaan meidän Jumalamme palvelusväeksi. Te saatte käyttää kaikkea, mitä kansat omistavat, saatte nauttia niiden rikkauksista. Teillä on ollut häpeää kaksin verroin, teitä on syljetty ja pilkattu, mutta nyt te saatte omassa maassanne kaksinkertaisen perinnön ja teillä on oleva ikuinen ilo. -- Minä, Herra, rakastan oikeutta ja vihaan riistoa ja vääryyttä. Minä maksan kansalleni palkan oikeuden mukaan ja teen sen kanssa ikuisen liiton."

Usko pelasti pakanan myös vanhan liiton aikana

Monella on väärä käsitys, että uusi liitto olisi solmittu pakanoitten (ei-juutalaisten) kanssa. Se solmittiin Israelin kansan kanssa (Pohjois-Israel ja eteläinen Juuda), vaikka sen siunaukset ulottuvat pakanakansoihin asti. Liiton asetti juutalainen Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) viimeisellä aterialla ja läsnä oli 12 opetuslasta, jotka kaikki olivat myös juutalaisia.

Luuk. 22:19-20: "Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni." Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne."

Ps. 147:19-20 (RK): "Hän julistaa sanansa Jaakobille, lakinsa ja säädöksensä Israelille. Niin hän ei ole tehnyt yhdelle­kään muulle kansalle, eivätkä ne tunne hänen säädöksiään. Halleluja!" 

Paavali muistutti roomalaisia pakanoita, että Jumala on tehnyt liitot Israelin kansan kanssa ja että Kristus (Messias) oli juutalainen. Paavali tarkoitti myös uutta liittoa, koska Roomalaiskirje on kirjoitettu uuden liiton solmimisen jälkeen. Heprealaiskirje kertoo, miten Yeshua (Jeesus) asetti Jeremian kirjassa mainitun uuden liiton Israelin kansan kanssa.

Hepr. 8:8: "..Kuulkaa! Aika tulee, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa."

Room. 9:4-5: "Ovathan he israelilaisia, jotka Jumala on ottanut lapsikseen ja joille hän on antanut kirkkautensa. Heidän kanssaan hän on tehnyt liitot, heille hän on antanut lain, jumalanpalveluksen ja lupaukset. Heidän ovat kantaisät, heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin, hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti ylistetty Jumala, aamen!"

Jumala tehdessään Abrahamin kanssa liiton sanoi, että Abrahamin kuuliaisuus tulee siunaukseksi myös kaikille maailman kansoille. Jumala on antanut kaikki pyhät kirjoitukset Israelin kansan kautta koko maailmalle. Yeshua on Abrahamin ja Daavidin sukua, joka on se siemen, josta on tullut koko ihmiskunnan pelastaja.

1. Moos. 22:15-18 (1933/38): "Ja Herran enkeli huusi Aabrahamille toistamiseen taivaasta ja sanoi: "Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra: Sentähden että tämän teit etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen."

Jes. 42:6: "..Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen valoksi,"

Jes. 49:6: "..Ei riitä, että olet minun palvelijani ja saatat ennalleen Jaakobin heimot, tuot takaisin Israelin eloonjääneet. Minä teen sinusta valon kaikille kansoille, niin että pelastus ulottuu maan ääriin saakka."

Uuden liiton lupaukset koskevat kaikkia kansoja, koska Yeshua (Jeesus) käski lähetyskäskyssään viemään evankeliumi kaikille kansoille ja opettamaan heidät noudattamaan kaikkea sitä, mitä Hän käski opetuslapsiaan noudattamaan (Matt. 28:18-20). Pakanoitten (ei-juutalaisten) pelastus tuli mahdolliseksi, kun uskossa noudattaa Yeshua HaMashiachin opetusta (Jaak. 2:14-26).

Matt. 28:19, 20: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...     ..ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa."

Mark. 16:15-16: "Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Apt. 10:34-35: "Pietari rupesi puhumaan. Hän sanoi: "Nyt minä todella käsitän, ettei Jumala erottele ihmisiä. Hän hyväksyy jokaisen, joka pelkää häntä ja noudattaa hänen tahtoaan, kuului tämä mihin kansaan tahansa."


Ef. 2:11-14 (1933/38): "Muistakaa sentähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita, lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti, sanotaan ympärileikatuiksi - että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa; mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden,"

1. Kor. 7:19: "On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen."

Room. 2:27: "Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia."

Pakanoitten pelastumisessa ei ole mitään uutta. Jo vanhan liiton aikana pakanoilla oli mahdollista pelastua uskomalla Israelin Jumalaan. Usko pelasti heidät jo silloin. Jeremia vei kuusilaiselle (sudanilaiselle) miehelle Herran Sanan, että Jumala pelastaa hänen henkensä, koska hän oli turvannut Israelin Jumalaan (Jer. 39:15-18). Moabilainen (jordanialainen) Ruut oli pakana, joka uskoi Israelin Jumalaan. Juutalainen Boas lunasti  Ruutin vaimoksi ja heistä tuli esivanhempia Yeshuan (Jeesuksen) sukuluetteloon (Ruutin kirja). Kun Jumala pelasti juutalaiset Egyptin orjuudesta, heidän mukana lähti sekakansoja, jotka saivat mahdollisuuden pelastua uskoessa Israelin Jumalaan (2. Moos. 12:38, 48-49). Uusi liitto ei muuttanut vanhan liiton periaatetta, että usko pelastaa myös pakanan.

Pakanoilla on mahdollisuus liittyä osaksi Israelin kansaa, jos he uskovat Israelin Jumalaan. Ihmisen alkuperällä ei ole merkitystä vaan sillä, miten he uskossa toimivat. Jumala hyväksyy ne Hänen kansaansa liittyneet pakanat, jotka noudattavat sapatin (perjantai-illasta lauantai-iltaan) lepopäivästä annettuja ohjeita (Jes. 56:6-8 1933/38). Liittyessään Israelin kansaan pakanat eivät voi elää kuten ennen, vaan sen jälkeen heidän tulee elää Jumalan lain ja säädösten mukaan (Ef. 4:17-24). Tuhatvuotisessa valtakunnassa myös pakanakansat tulevat Jumalan omiksi kansoiksi.

5. Moos. 29:9-12: "Tänään te olette kaikki asettuneet Herran, Jumalanne eteen: päämiehet, tuomarit, vanhimmat ja kirjurit, kaikki Israelin miehet, samoin naiset, lapset ja leirissänne olevat muukalaiset puunhakkaajia ja vedenkantajia myöten. Te olette täällä astuaksenne Herran, Jumalanne, liittoon, jonka hän tänään solmii kanssanne, ja sitoutuaksenne noudattamaan sen velvoitteita. Hän korottaa teidät omaksi kansakseen ja on oleva teidän Jumalanne, kuten hän on luvannut teille ja valallaan vannonut esi-isillenne Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille."

Jes. 14:1-2 (RK): "Herra armahtaa Jaakobia, valit­see vielä Israelin ja asettaa israelilaiset
heidän omaan maahansa. Muukalaiset liittyvät heihin ja yhdistyvät Jaakobin heimoon. Kansat  tuovat heidät heidän omaan maahansa. Israelin heimo saa heidät Herran maassa omikseen, pal­velijoiksi ja palvelijattariksi. Näin he vangitsevat vangitsijansa ja vallitsevat käskijöitään.
"

Sak. 2:10-11 (1933/38): "Riemuitse ja iloitse, tytär Siion! Sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra. Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa..."

Room. 2:10-11: "Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä."

Paavali opettaa myös, että pakanoille annettiin mahdollisuus pelastua oksastamalla itsensä Israelin jaloon öljypuuhun. Jos jalosta öljypuusta oli katkaistu juutalaisen oksa, joka ei uskonut Messiaaseen, sen tilalle istutetaan pakanapuusta irrotettu oksa, joka uskoo.

Room. 11: 11-12, 17-18, 28-29: "Kysyn siis: eivät kai juutalaiset sen vuoksi kompastuneet, että he jäisivät maahan makaamaan? Päinvastoin! Heidän lankeemuksensa on avannut pelastuksen muille kansoille, ja näin juutalaiset ovat saaneet aiheen kadehtia niitä.  Jos heidän lankeemuksensa on koitunut rikkaudeksi maailmalle ja heidän tappionsa rikkaudeksi kansoille, kuinka paljon enemmän saakaan aikaan heidän täysimääräinen voittonsa!..

..Jos jalosta oliivipuusta on katkaistu oksia ja jos sinut, joka olet peräisin villistä oliivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon niin että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä, älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla! Mutta jos ylvästelet, muista, ettet sinä kannata juurta vaan juuri kannattaa sinua...

..Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän tähtenne, mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita, isien tähden. Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua."

Pakana ei saa ylvästellä siitä, että hän pelastuu ennen juutalaista, koska Jumala tulee pitämään liittonsa Israelin kanssa. Jumala ei peruuta Israelin kansalle antamia lahjoja. Tuhatvuotisessa valtakunnassa kaikki ylimmät johtajat ovat messiaanisia juutalaisia mm. 12 apostolia ja 144.000 esikoista, joille annetaan valta hallita pakanakansoja (Matt. 19:28; Ilm. 2:26-28, 14:1-3). Tuhatvuotisessa valtakunnassa on mahdotonta niiden elää, jotka eivät halua noudattaa Raamatun opettamia tapoja, joita Yeshua, apostolit, Paavali ja pakanaisän poika Timoteus myös noudattivat (Matt. 5:17-20; Apt. 25:8, 28:17-21).

Ilm. 2:26-28 (RK): " Joka voittaa ja loppuun asti ot­taa vaarin minun teoistani, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Hän on paimentava heitä rautai­sella sauvalla, hän särkee heidät kuin saviastiat. Sen vallan minäkin olen saanut Isältäni. Ja minä annan hänelle aamu­tähden."

Sak. 8:20-23 (RK): "Näin sanoo Herra Sebaot: Vielä tulee kansoja, monien kaupunkien asukkaita. Kaupungin asukkaat lähtevät toiseen kaupunkiin ja sanovat: ’Lähdetään, menkäämme lepyttämään Herraa, etsimään Herraa Sebaotia; minäkin tahdon mennä.’ Monet kansat, mahtavat kansakunnat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, saadakseen Herran mielisuosion. Näin sanoo Herra Sebaot: Niinä päivinä kymmenen miestä erikielisistä kansoista tarttuu juutalaisen miehen viitan liepeeseen sanoen: ’Me tahdomme kulkea teidän mukananne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne.’"

Uusi liitto palauttaa kansan kuuliaisuuden laille rakkauden avulla

Raamatun ajoista lukien on maailma muuttunut. Pyhät kirjoitukset olivat kalliitta käsin kopioituja kääröjä, joita ei ollut tavallisella kansalla varaa ostaa. Heidän tuli käydä sapattina synagogassa kuuntelemassa lain lukemista, kuten teki myös Yeshua ja Paavali hyvää esimerkkiä antaen. Sen lisäksi lainopettajat kokosivat kansaa kuulemaan opetustaan. Painokone keksittiin vasta vuonna 1450. Sen jälkeen markkinoille alkoi tulla edullisia Raamattuja. Protestanttinen reformaatio vaikutti siihen, että Raamattuja alettiin kääntää eri kielille. Nykyään Raamattuja on tarjolla ilmaiseksi kirjoina ja sähköisessä muodossa. Nyt jokainen voi lukea Jumalan Sanaa itse kotona. Jumala on Raamatun kirjailija ja opettaja, jonka Sana on tarkoitettu kaikille luettavaksi. Jokaisen uskovan velvollisuus on opiskella säännöllisesti Raamattua ja pyrkiä noudattamaan sitä. Tästä aiheesta on lisää artikkelissa: 'Elia korjaa rikkinäisen puhelimen ja asettaa sanat oikeille paikoillensa'.

Jeremia kertoo, ettei uuden liiton aikana tarvita enää raamatunopettajia, vaan jokainen tuntee Jumalan. Jumalan tuntemus perustuu siihen, että Jumala on kirjoittanut Tooran (lain) kansansa sydämeen, jotta he voivat noudattaa sitä. Jotkut uskoon tulleet ovat erehtyneet luulemaan, että laki on nyt minun sydämessäni, vaikka en ole sitä juurikaan opiskellut. Kaikki mitä teen oman mieleni mukaisesti olisi siis sydämen laki. Tämä ei pidä paikkansa. Laki on niiden uskovien sydämessä, jotka ovat lukeneet säännöllisesti Raamattua ja noudattavat Jumalan Sanaa. Raamattu opettaa, että lakia opiskelemalla se kirjoitetaan sydämeen, mihin täytyy kunkin meistä nähdä vaivaa. Kun ihmisen sydämessä on laki, niin silloin hän voi noudattaa sitä. Jos uskova ei osaa noudattaa lakia, niin silloin hänen sydämessään ei ole lakia.

Laki on kirjoitettu sydämeen (Jer. 31:31-34)
Ps. 40:8-9: "Siksi minä sanoin: "Nyt olen tullut, Herra. Kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää tehdä. Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun lakisi on minun sydämessäni."

Hes. 36:26-27: "Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan."

Ps. 37:30-31: "Vanhurskaan suu puhuu viisautta, hänen kielensä kertoo, mikä on oikein. Hänellä on sydämessään Jumalan laki, eivätkä hänen askeleensa horju."

Jes. 51:4, 7 (1933/38): "Kuuntele minua, kansani, kuule minua, kansakuntani, sillä minusta lähtee laki, ja minä panen oikeuteni valkeudeksi kansoille...   ..Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä on minun lakini..."

5. Moos. 30:11, 14: "Tämä laki, jonka minä teille nyt annan, ei ole liian vaikea, ei etäinen eikä salattu...   ...Se on aivan teidän lähellänne, teidän suussanne ja sydämessänne, valmiina noudatettavaksi."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Pyhä Henki johdattaa ihmiset noudattamaan lakia, koska lakiin on kirjoitettu Jumalan tahto. Vanhan liiton aikana Pyhä Henki vaikutti vanhurskaiden ihmisten sydämessä, kuten vaikuttaa myös uuden liiton aikana (vert. 1. Sam. 10:6, Apt. 19:5-6). Raamattu ilmoittaa, että Mooseksen, Daavidin ja Johannes Kastajan sydämessä oli Pyhä Henki.

1. Sam. 6:13: "Samuel otti öljysarvensa ja voiteli Daavidin siinä veljesten keskellä, ja Herran Henki tuli Daavidiin ja pysyi hänessä siitä päivästä alkaen..."

Ps. 51:13 (1933/38, Daavidin psalmi): "Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi."

Jes. 63:11 (1933/38). "Silloin hänen kansansa muisti muinaisia päiviä, muisti Moosesta: Missä on hän, joka toi heidät ylös merestä, heidät ynnä hänen laumansa paimenen? Missä on hän, joka pani tämän sydämeen Pyhän Henkensä;"

Luuk. 1:13, 15: "..Rukouksesi on kuultu, vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes...   ..Jo äitinsä kohdusta asti hän on täynnä Pyhää Henkeä."

Room. 2:18: "Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää."

Room. 7:12, 14 (1933/38): "Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä...   ..Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen..."

Miikan kirja kertoo myös tuhatvuotisen valtakunnan ajasta. Silloin pakanakansat kaukaisiin maihin saakka opiskelevat ja noudattavat Raamatun lakia. Kun Yeshua (Jeesus) käski menemään kaikkien kansojen luokse ja opettamaan kaiken sen, mitä Yeshua opetti opetuslapsiaan pitämään, se tarkoittaa myös lain opettamista pakanakansoille (Matt. 23:1-3, 28:19-20; Room. 2:12-13, 27).

Miika 4:2-3 (1933/38): "Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana." Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka."

Uusi liitto uudistaa lainkuuliaisuuden. Jumala tulee kirjoittamaan oman Valtakuntansa kansalaisten sydämeen lakinsa, joka kumpuaa lakia noudattavina tekoina ja suun sanoina. Itsekäs uskovainen kuvittelee, että hänen omat mielipiteet ovat Jumalalle kelpaava laki, vaikka hän ei noudattaisi Raamatun lakia. Jumala kirjoittaa Raamatussa olevan lain sydämeen, eikä ihmisen omia mielihaluja tai mielipiteitä oikeasta ja väärästä. Jos joku ei noudata Raamatun opetusta, niin hänen sydämessä ei ole Jumala lakia. Tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa kaikki kansat noudattavat Jumalan lakia, koska tottelemattomat ovat sitä ennen kuolleet pois Ilmestyskirjan ahdistusten aikoina (Jes. 66:15-24, Sak. 14:4-21).

Jes. 59:20-21, 60:12 (RK): "Mutta Siionille, niille Jaakobissa, jotka kääntyvät synnistä, tulee lunastaja, sanoo Herra. Näin minä teen, tämä on minun liittoni heidän kanssaan, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun ylläsi, ja minun sanani, jotka minä olen pannut suuhusi, eivät väisty suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra – eivät nyt eivätkä milloinkaan...   ..Mutta kansa tai valtakunta, joka ei palvele sinua, tuhoutuu, ja ne kansat hävitetään kokonaan."

Ilm. 21:9, 13: "Enkeli sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaita ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle." Ja hän jatkoi: "Nämä ovat tosia Jumalan sanoja"...  ..Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä on Jumalan Sana."

Ps. 119:33-36: "Herra, opeta minulle määräystesi tie, niin seuraan sitä tinkimättä. Anna minulle ymmärrystä noudattaa lakiasi, olla sydämestäni sille kuuliainen. Anna minun kulkea käskyjesi polkua, siitä minä saan ilon. Taivuta sydämeni liittosi puoleen, oman voiton pyynnistä ohjaa se pois."

Ef. 4:13-15: "Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää."

Vanhan liiton ehtoihin kuului keskeisesti, jos Israelin kansa noudattaa lakia, niin siitä tulee Jumalan pappiskansa kaikille kansoille ja muita kansoja korkeampi. Juutalaiset eivät noudattaneet lakia ja rikkoivat liiton. Monet heistä eivät edes tunnistaneet Messiasta ja Hänet torjuessaan rikkoivat myös lain käskyä uskoa Messiaaseen (5. Moos. 18:15-19). Uuden liiton palauttaessa Israelin kansan lainkuuliaisuuden, samalla palautuu sen johtava asema muihin kansoihin nähden ja Israel saa pitää oman maansa. Tässä suhteessa uusi liitto on myös uudistettu liitto.

2. Moos. 19:5-6: "Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani..."

Jes. 61:5-9: "Vieraat joutuvat paimentamaan teidän lampaitanne ja vuohianne, muukalaiset hoitamaan teidän peltojanne ja viinitarhojanne, mutta teitä kutsutaan Herran papeiksi ja sanotaan meidän Jumalamme palvelusväeksi. Te saatte käyttää kaikkea, mitä kansat omistavat, saatte nauttia niiden rikkauksista. Teillä on ollut häpeää kaksin verroin, teitä on syljetty ja pilkattu, mutta nyt te saatte omassa maassanne kaksinkertaisen perinnön ja teillä on oleva ikuinen ilo. -- Minä, Herra, rakastan oikeutta ja vihaan riistoa ja vääryyttä. Minä maksan kansalleni palkan oikeuden mukaan ja teen sen kanssa ikuisen liiton. Silloin sen siemen tunnetaan kansojen keskellä, sen jälkeläiset kansakuntien joukossa. Kaikki, jotka heidät näkevät, ymmärtävät, että Herra on siunannut tämän sukukunnan."

Vanhan liiton aikana ei ollut Golgatan uhria osittamassa Jumalan rakkautta, joten eräille tuli lain noudattamisesta pelkkä velvollisuus. Uusi liitto ei muuttanut lakia (Matt. 5:17-20), mutta sen noudattamisen syy uudistui. Uuden liiton aikana ihmiset eivät noudata lakia yksinomaan velvollisuuden tai rangaistuksen pelon takia vaan sen takia, että se miellyttää Yeshua HaMashiachia (Jeesus Kristus), joka osoitti ihmisiä kohtaan suurinta mahdollista rakkautta uhraamalla itsensä Golgatan ristillä heidän syntiensä sovitukseksi.

Joh. 15:10: "Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan."

Laki kertoo, millainen on Pyhä Jumala. Noudattamalla lakia tekee niitä tekoja, mitä Jumalakin tekisi, sillä Yeshua HaMashiachkin noudatti lakia (Matt. 5:17). Lain noudattaminen uskonsa tähden on elämistä Kristuksessa (Hepr. 12:14). Ne, jotka eivät halua noudattaa lakia, he eivät ole Kristuksessa (Matt. 7:21-23 1933/38).

3. Moos. 19:1-4, 37: "Herra sanoi Moosekselle: "Sano Israelin kansalle: Olkaa pyhät, sillä minä, Herra, teidän Jumalanne, olen pyhä. "Jokainen teistä kunnioittakoon äitiään ja isäänsä. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Älkää kääntykö seuraamaan epäjumalia älkääkä valako itsellenne jumalankuvia. Minä olen Herra, teidän Jumalanne...     ..Sen tähden noudattakaa kaikkia minun lakejani ja käskyjäni ja täyttäkää ne. Minä olen Herra."

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa."

Elävä sydän on kuuliainen
Jumalan omia ovat ne, jotka opiskelevat Raamatun ja noudattavat sitä kuuliaisesti. He ovat Taivasten Valtakunnan kansalaisia. Heidän sydämessä on Jumala laki, jota he iloiten noudattavat. Jumala on elvyttänyt kylmän ja elottoman kivisydämen eläväksi lihasydämeksi, joka on hylännyt oman tahtonsa noudattaakseen Jumalan lakia. Elävä lihasydän hehkuu rakkautta Yeshua HaMashiachia kohtaan ja iloitsee Jumalan lain tuntemisesta. 

Hes. 11:19-20: "Minä annan heille uuden sydämen ja heidän sisimpäänsä uuden hengen, minä otan heidän rinnastaan kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Niin he seuraavat minun säädöksiäni, he ottavat varteen minun käskyni ja elävät niiden mukaan. He ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa."

Jes. 57:15: "Korkea ja Ylhäinen, hän, joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin: -- Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen." (vert. Matt. 12:20)

Neh. 8:9-12: "Käskynhaltija Nehemia, pappi ja lainopettaja Esra sekä leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat väkijoukolle: "Tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne. Älkää siis olko murheellisia älkääkä itkekö." Kansa näet itki kuullessaan, mitä laissa sanottiin. Ja Esra jatkoi: "Menkää koteihinne, nauttikaa hyviä ruokia ja juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei itsellään ole mitään. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme! Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne." Leeviläisetkin tyynnyttivät kansaa sanoen: "Olkaa levollisia! Tämä päivä on pyhä. Älkää olko murheissanne." Ja kaikki lähtivät aterioimaan, ja he lähettivät maistiaisia ja viettivät suurta ilojuhlaa, sillä he olivat ymmärtäneet sen, mitä heille oli puhuttu."

Ps. 119:11-16: "Minä talletan kaikki ohjeesi sydämeeni, etten rikkoisi sinua vastaan. Kiitetty olet sinä, Herra! Opeta minut tuntemaan määräyksesi. Minä julistan ihmisille
kaikki sinun päätöksesi. Minä iloitsen sinun liittosi tiestä niin kuin iloitaan rikkauksista. Minä tutkistelen sinun säädöksiäsi, pidän katseeni sinun poluillasi. Sinun käskysi ovat iloni, sinun sanaasi minä en unohda.
"

Mooseksen lakia kutsutaan uuden liiton aikana myös Kristuksen laiksi (1. Kor. 9:21), koska Yeshua (Jeesus) oli Mooseksen lain Messias profetioiden täyttymys ja Yeshua sanoi Mooseksen lain olevan Hänen lakinsa (Matt. 5:17-19, 23:1-3). Raamattu kertoo, että laki ja profeetat olivat Johannes Kastajan aikaan asti ennustusta Messiaasta, mutta sen jälkeen lain Messias profetiat ovat täytetty. Yeshua (Jeesus) sanoi, ettei Messias profetioiden täyttyminen lopettanut lakia, vaan laki on voimassa uuden liiton aikana mitään siitä muuttamatta.

Matt. 11:12-13: "Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin...    ..Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta..."

Luuk. 16:16-17: "Lain ja profeettojen aika kesti Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta...    ..Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa." 

Paavali ylisti lakia sanomalla, että laki on hyvä, oikea ja pyhä. Paavali myös opetti Timoteukselle, joka oli kreikkalainen pakana, että Mooseksen laki kuuluu evankeliumiin. Tämä tarkoittaa, että Yeshuan (Jeesuksen) hänellä antamassa evankeliumissa on vaatimus lain noudattamiseen, mikä on tervettä oppia. Tässä luettelossa on käskyjä myös muualta Mooseksen laista kuin kymmenestä käskystä, koska Uuden liiton aikana ei tule noudattaa vain kymmentä käskyä vaan koko lakia:

1. Tim. 1:8-11: "Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, rienaajien ja pyhänhäpäisijöiden, isän- ja äidinmurhaajien, tappajien, siveettömien, miesten kanssa makaavien miesten, ihmisten sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Näin sanoo iäti ylistettävän Jumalan kirkkautta julistava evankeliumi, joka on minulle uskottu."

Room. 7:12: "Laki itse on silti pyhä, ja käsky on pyhä, oikea ja hyvä."

Jes. 42:21 (1933/38): "Herra on nähnyt hyväksi vanhurskautensa tähden tehdä lain suureksi ja ihanaksi."

Monilla on suuri väärinkäsitys siitä, mitä Paavali tarkoittaa sanoilla olla "lain alla" tai "armon alla". Monet väittävät, että jos noudatat lakia ja vaadit muitakin noudattamaan lakia, olisit "lain alla". Niin ei ole. Paavali noudatti uuden liiton aikana tarkasti lakia ja vaati muitakin noudattamaan lakia, mutta hän ei ollut lain alla vaan armon alla, koska Paavali noudatti lakia uskonsa takia (Apt. 25:8, 28:17; Room 6:14-16). Olla lain alla tarkoittaa vanhaa liittoa. Lain alla olevat haluavat noudattaa lakia, mutta kieltävät uskovansa Yeshua HaMashaichiin (Jeesukseen Kristukseen). Paavali opettaa, ettei lain teoilla voi pelastua, jos ei usko Jumalan Poikaan. Paavali ei moiti heitä lain noudattamisesta vaan uskon puutteesta. Jos joku vastustaa lakia sanomalla, ettei lain teoilla voi tulla vanhurskaaksi, niin hän itse asiassa vääristelee Paavalin sanoja kertomalla puolitotuuden. Paavali moitti näillä sanoilla uskon puutetta ja sen lisäksi muistutti roomalaisia pakanoita, ettei voi olla vanhurskas ilman lain tekoja (Room. 2:12-13, 27; 3:31). Olla armon alla tarkoittaa uuden liiton jäsentä, joka uskoo Yeshua HaMashaichiin ja noudattaa sen takia lakia. Jako lain tai armon alla olemiseen ei perustu lain noudattamiseen, vaan uskooko Jumalan Poikaan, joka myös vaati noudattamaan lakia. Jos joku kuvittelee olevansa uudessa liitossa armon alla, mutta ei halua noudattaa lakia, hän ei ole uudessa liitossa, ei armon alla, eikä Kristuksessa vaan tuomion alla. Paavali opetti hyvin selvillä sanoilla roomalaisille pakanoille ja juutalaisille, ettei armon alla saa rikkoa lakia vastaan, muuten uskova tuomitaan kadotukseen.

Room. 6:14-16: "Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki! Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon."

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."

Room. 2:12-13: "Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia."

Kristuksen ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus

Raamattu mainitsee lihan ympärileikkauksen ja sydämen ympärileikkauksen. Ulkoinen ympärileikkaus ei ole sama asia kuin sisäinen ympärileikkaus. Lihan ympärileikkaus koskee lain mukaan Abrahamin biologisia jälkeläisiä ja niitä, jotka ovat halunneet liittyä Abrahamin sukuun (1. Moos. 17:9-14). Israelilaiset kahdeksan päivän ikäiset poikalapset ympärileikataan. Se liittää pojan Abrahamin sukuun, mutta ei poista syntejä. Eräät ovat verranneet kastetta kahdeksan päiväisten poikalasten ympärileikkaamiseen, mutta ne ovat kaksi eri asiaa, mitä ei voi missään nimessä yhdistää toisiaan korvaaviksi. Ympärileikkaus tehdään vain pojille, kun kaste koskee sekä miehiä että naisia. Ympärileikkaus koskee vain Abrahamin sukua, kun kaste koskee kaikkia kansoja. Yeshua (Jeesus) sai ympärileikkauksen, koska Hän oli Abrahamin sukua, mutta kävi sen lisäksi ottamassa kasteen, koska kaste ei kumoaa juutalaisten ympärileikkausta.

Yeshuan (Jeesuksen) aikana eräillä fariseuksilla oli harhaoppi, että lihan ympärileikkaus antaa varman pelastuksen, vaikka olisi elänyt muuten miten tahansa (Apt. 15:1). Johannes Kastaja huomautti kirjaoppineille, ettei lihan ympärileikkaus pelasta, jos ei tee parannusta synneistä. Jokaisen tuli tunnustaa syntinsä, tehdä parannus ja ottaa upostuskaste syntien anteeksisaamiseksi.

Matt. 3:7-11: "Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia ja saddukeuksia, hän sanoi heille: "Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! Älkää luulko, että voitte ajatella: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella."

Mark. 1:4-5: "Ja näin tapahtui. Johannes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta Juudeaa. He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa."

Apt. 3:19-20, 26 (1933/38): "Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen...   ..Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne."

Kaste Jordanjoella
Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) ei ollut syntiä tehnyt, joten Hänen ei olisi tarvinnut ottaa kastetta. Yeshua tuli ottamaan Johannes Kastajalta kasteen sen takia, että Hän näytti esimerkkiä, miten tulee jokaisen toimia. Hän oli ympärileikattu kahdeksan päivän ikäisenä ja sen lisäksi kävi upotuskasteella, koska oli Abrahamin sukua. Kyse oli siitä, että tässä on opetus ulkoisesta ympärileikkauksesta ja sisäisestä ympärileikkauksesta, jotka ovat kaksi eri asiaa (vert. Hes. 44:9).

Kun Abrahamin jälkeläiset liittyvät Abrahamin sukuun ulkoisella ympärileikkauksella, niin Yeshua HaMashaichin Valtakuntaan liitytään sisäisellä sydämen ympärileikkauksella. Ulkoinen ympärileikkaus poistaa palan lihaa, mutta sisäisen ympärileikkaus poistaa ihmisestä synnin ja halun tehdä sitä. Sydän on ympärileikattu, kun ihminen alkaa rakastamaan Herraa. Jumalan rakastaminen on sitä, että noudattaa Hänen lakiaan.

Jer. 9:24-25 (1933/38): "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä rankaisen kaikkia, jotka ovat ympärileikattuja, mutta kuitenkin ympärileikkaamattomia: Egyptiä, Juudaa, Edomia, ammonilaisia, Mooabia ja kaikkia päälaen ympäriltä kerittyjä, jotka asuvat erämaassa; sillä kaikki pakanakansat ovat ympärileikkaamattomia, ja koko Israelin heimo on sydämeltään ympärileikkaamaton."

5. Moos. 10:16: "Ympärileikatkaa siis sydämenne -- taipukaa kuuliaisiksi Herralle älkääkä enää niskoitelko."

Jer. 4:4: "Ympärileikatkaa itsenne Herralle kuuluviksi, ympärileikatkaa sydämenne, te Juudan ja Jerusalemin asukkaat! Muuten minun vihani leimahtaa teidän pahojen tekojenne tähden ja palaa kuin tuli, eikä kukaan voi sitä sammuttaa."

5. Moos. 30:2-3, 6 (1933/38): "..ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, niinkuin minä tänä päivänä sinua käsken, niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua...      ..Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit."

1. Joh. 5:3: "Sitähän Jumalan rakastaminen on, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä ne ole raskaita noudattaa."

Joh. 14:15: "Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni."

Ps. 24:3-5: "Kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka astua pyhään paikkaan? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herraan eikä vanno väärää valaa. Hänelle Herra suo siunauksensa, pelastuksen Jumala katsoo hänet vanhurskaaksi."

Paavali opetti, että Kristuksen ympärileikkaus on upotuskaste, jos sen ottaa uskoon tullut ja parannuksen tehnyt. Kastetta ei voi ottaa eikä antaa, jos kastettava ei tunnusta uskoaan Jumalan Poikaan Yeshua HaMashiachiin (Apt. 8:36-38). Syntinen luonto ei poistu ihmisestä, jos ihminen ei tunnusta syntejään, tee päätöstä lopettaa synnin tekeminen ja kääntyä noudattamaan Jumalan tahtoa. Vauvan kastaminen ei täytä Raamatun ehtoja kasteesta eikä sydämen ympärileikkauksesta, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Pappi ei tunnustanut syntejään, mutta maallikko tunnusti ja sai ne anteeksi'.

Kol. 2:12-13: "Häneen teidät on yhdistänyt ympärileikkaus, jota ei ole ihmiskäsin tehty, Kristuksen ympärileikkaus, jossa syntinen luonto riisutaan pois. Kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista."

3. Moos. 26:40-42 (1933/38): "Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelan, sen että ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan, jonka tähden minäkin kävin heitä vastaan ja vein heidät heidän vihollistensa maahan. Silloin heidän ympärileikkaamaton sydämensä nöyrtyy, ja silloin he sovittavat syntivelkansa. Ja silloin minä muistan liittoni Jaakobin kanssa ja muistan liittoni Iisakin kanssa ja liittoni Aabrahamin kanssa, ja minä muistan myös maan."

Apt. 2:37-38 (1933/38): "Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."

Laki ei velvoita Israelin ulkopuolella asuvia pakanoita ottamaan lihan ympärileikkausta, ellei pakana halua liittyä Israelin kansaan, kuten pakana Timoteus teki (1. Moos. 17:9-14, Apt. 16:1-3). Mutta Raamattu edellyttää, että niin pakanat kuin juutalaiset ottavat Kristuksen ympärileikkauksen, joka on sydämen ympärileikkaus uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristukseen).

Room. 2:25-29  (1933/38): "Ympärileikkaus kyllä on hyödyllinen, jos sinä lakia noudatat; mutta jos olet lainrikkoja, niin sinun ympärileikkauksesi on tullut ympärileikkaamattomuudeksi. Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutensa ole luettava ympärileikkaukseksi? Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja. Sillä ei se ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonaisesti lihassa tapahtuu; vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä, ei kirjaimessa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Jumalalta."

1. Kor. 7:19: "On yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei; tärkeää on Jumalan käskyjen noudattaminen." 

Apt. 15:9 (Paavali pakanoista ja juutalaisista): "Hän ei tehnyt mitään eroa heidän ja meidän välillämme, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla."

Kukaan ei voi luottaa pelastukseensa, jos laiminlyö Yeshuan käskyn pyytää itse upotuskastetta. Kun pysyy kasteen jälkeen uskollisena Yeshua HaMashiachille, niin ympärileikatun sydämen usko pelastaa. Upotuskaste ei pelasta, jos luopuu uskollisuudesta Yeshua HaMashaichille (Matt. 7:21-23), koska silloin elävä lihasydän kivettyy takaisin kuolleeksi kivisydämeksi, jolloin tuomitaan kadotukseen.

Mark. 16:15-16: "Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Uusi liitto korostaa armoa, jonka saa lopettaessaan synnin tekemisen

Missä on uuden liiton armo? Yeshua tuli pelastamaan ja armahtamaan. Jos juutalainen kieltää Jumalan Pojan (Messiaan), niin juutalaisten lain teoilla ei voi hyvittää syntejään pois. Yeshua HaMashiach on ainoa tie pelastukseen ja syntien anteeksiantoon.

Apt. 4:9-12: "Jos meidät nyt pannaan vastaamaan sairaalle tekemästämme hyvästä teosta ja ilmoittamaan, kenen nimessä hänet on parannettu, niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa: se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut mutta josta on tullut kulmakivi.  Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla." (Pietari puhui Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimen äidinkielellään sanoen Yeshua HaMashiach HaNotzri)

Fil. 2:9-11: "Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."

Moni Jumalan lapsi harhailee syvällä synnissä. Monet käyttäytyvät kuin huorat ja virkamiehet ottavat lahjuksia, kuten teki epärehelliset publikaanit. Yeshua tarjoaa heillekin anteeksiantoa, jos he tekevät parannuksen. 

Jos tuhlaajapoika palaa takaisin kotiinsa ja tekee parannuksen, niin Jumalan armo on käsittämättömän suurta. Taivaan Isä antaa anteeksi tuhlaajapoikansa synnit. Taivaan Isä rakastaa lapsiaan niin suurella rakkaudella, että Hän antoi oman poikansa uhriksi, jotta katuvalla ja kotiin palaavalla lapsella olisi mahdollisuus aloittaa uusi elämä yhteydessä Taivaan Isän kanssa. Jumalan armo oli olemassa myös vanhan liiton aikana. Kuningas Daavid sai aviorikoksensa anteeksi, kun nöyrästi katui syntiä Herran edessä.

2. Sam. 12:13: "Silloin Daavid sanoi Natanille: "Olen tehnyt syntiä Herraa vastaan." Natan vastasi: "Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla."

Moni Johannes Kastajan ja Yeshuan aikana havahtui rikkovansa Jumalan tahtoa vastaan. He menivät kasteelle tunnustamaan syntinsä ja pyytämään niiden anteeksiantoa. Yeshuan armoa on se, että synnissä ryvettynyt huorakin voi saada anteeksi ja uuden alun elämälleen. Kun synnit on saatu anteeksi, niin tulee muistaa Yeshuan sanoneen, ettei sen jälkeen saa tehdä syntiä.

Matt. 21:23, 31-32: "Kun Jeesus oli mennyt temppeliin ja opetti siellä, sinne tuli ylipappeja ja kansan vanhimpia...   ..Jeesus sanoi: "Totisesti: portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen ettekä uskoneet häntä."

Apt. 8:12 (1933/38): "Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset."

Apt. 2:38 (1933/38): "Niin Pietari sanoi heille: Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan." 

Apt. 10:15-16: "Silloin ääni puhui uudelleen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi." Tämä tapahtui kolmesti. Heti sen jälkeen kangas nostettiin taivaaseen."

Lauluja: Golgatan veren voima, Ristinpuulla ja Suojelusenkeli

Tästä musiikkivideosta voi havaita, miten vilpitön on laulajien ilo siitä suurimmasta rakkaudesta, jonka Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) osoitti Golgatan ristillä armahtaakseen meidät. Laulajat haluavat mennä jopa Helsingin asematunneliin laulamaan ohikulkijoille hyvästä sanomasta. Tämä on sitä alttiutta julistaa evankeliumia, mihin Raamattu meitä kehottaa. 

Ef 6:14-15: "Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia."Armahdettu ei saa rikkoa pyhää liittoaan Lunastajansa kanssa

Ihminen syntyy ylhäältä uudeksi ihmiseksi, kun hän tekee synneistään parannuksen uskossa Yeshua HaMashiachiin. Silloin alkaa uusi liitto Yeshuan HaMashiachin kanssa, jota voi verrata kihlaukseen avioliitossa. Juutalaisperinteessä kihlaus on sitova. Kihlauksen purkaminen edellyttää avioeroon oikeuttavaa aivorikosta. 

2. Kor. 11:2: "Vartioin teitä intohimoisesti Jumalan puolesta. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, ja tahdon tuoda teidät hänen eteensä kuin puhtaan neitsyen.

Uusi liitto on pyhää uskollisuutta
Jes. 62:3-5: "..ja sinä olet oleva kaunis kruunu Herran kädessä, kuninkaallinen seppele Jumalan huomassa. Ei sinun nimesi enää ole Hylätty eikä maasi nimi Hedelmätön, vaan sinun nimesi on oleva Rakastettuni ja maasi nimi Puolisoni, sillä Herra rakastaa sinua ja ottaa sinun maasi puolisokseen. Niin kuin nuorukainen ottaa neidon vaimokseen, niin sinun lapsesi ottavat sinut omakseen, niin kuin sulhanen iloitsee morsiamestaan, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta."

Kun on pyytänyt itse kastetta syntien anteeksisaamiseksi Yeshua HaMashiachin nimessä, sen jälkeen uskoon tulleen velvollisuus on opiskella Raamattua. Jumala edellyttää, että noudatat hänen tahtoa sitä mukaan, kun opit lisää. Joskus erehdymme ja kun tunnustamme Herralle syntimme, niin saamme anteeksi. Tärkeää on vilpitön halu noudattaa Jumalan tahtoa ja hengellinen kasvu elämän pyhittämiseen.

Jos kuitenkin sydämemme paatuu ja laiminlyömme Raamatun opiskelun sekä kuuliaisuuden Jumalan Sanalle, niin rikomme liiton. Se on sama asia, kuin avioliitossa tekisi syrjähyppyjä. Tämä ei ole Taivasten Valtakunnassa mahdollista. Niin kuin avioliitossa voi saada erokirjan huoraamisesta, uskottomuudesta Jumalan Sanalle voi menettää pelastuksensa. Jos Jumalan armoa pitää niin halpana, että sen turvin pyrkii jatkamaan syntien tekemistä, menettää armon. Golgatan sovintoveri suojaa vain niitä viisaita morsiusneitoja (Matt. 25:1-12), jotka ovat kuuliaisia Jumalan Sanalle (Joh. 15:13-14, Hepr. 5:8-9).

Hepr. 10:26-28 (1933/38): "Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman..."

Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) on Sapatin Herra

Jumalalla on useita erisnimiä, jotka kertova siitä, kuka on Jumala ja millainen on Hänen luontonsa (arikkelissa lisää). Näitä nimiä ovat mm. Herra, Kuninkaiden Kuningas, Israelin Jumala, Herra Sebaot, Israelin Pyhä ja Rauhan Ruhtinas. Raamatun alussa Jumala puhuu paljon siitä, miten Hän lepäsi seitsemäntenä sapatin päivänä ja tarjoaa ihmiskunnalle pääsyä Herran lepoon. Sapatti on niin tärkeä asia Herralle, että hän näytti siitä omaa esimerkkiä ja määräsi sapatin pitämisen liiton merkiksi. Ne, joka pitävät sapatin, samalla ilmaisevat kaikille heillä olevan liiton Raamatun Jumalan kanssa. Sapatin noudattaminen tarkoittaa, että on omistautunut Jumalalle. Sapatti kuuluu kymmenen keskeisen käskyn joukkoon, jotka Jumala kirjoitti kivisiin laintauluihin ja antoi ne Moosekselle.

2. Moos. 31:13-14, 17-18: "Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut, sillä sapatti on sukupolvesta toiseen oleva merkkinä liitosta, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt. Siitä muistatte, että minä, Herra, olen erottanut teidät omaksi kansakseni. Pitäkää sen vuoksi kunniassa sapatti; sen tulee olla teille pyhä...      ..Pysyköön sapatti ikuisesti merkkinä liitosta, jonka olen teidän kanssanne tehnyt, sillä kuutena päivänä minä, Herra, loin taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä en enää tehnyt työtä vaan lepäsin." Sanottuaan kaiken tämän Moosekselle Siinainvuorella Jumala antoi hänelle kaksi kivistä liitontaulua, jotka hän oli omalla kädellään kirjoittanut."

Hes. 20:10-12: "Niin minä vein heidät Egyptistä ja johdin heidät autiomaahan. Siellä minä annoin heille säädökseni ja määräykseni -- joka niitä noudattaa, saa elää. Myös sapattini minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme ja muistuttaisi heitä siitä, että minä, Herra, olen pyhittänyt heidät omaksi kansakseni."

Jumala hyväksyi pakanankin omaan kansaansa, jos hän piti liiton merkin sapatin. Jos ei pidä sapattia, ei ole liitossa Jumalan kanssa, vaikka olisi suunsa kautta tunnustanut uskonsa Jumalan Poikaan, koska usko ilman tekoja on kuollut (Jaak. 2:14-26, Matt. 7:21-23). Jos joku kristitty ei pidä sapattia, hän ei ole uudessa liitossa, vaikka sanoisi uskovansa Jeesukseen.

Jes. 56:6-8 (1933/38): "Ja muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan, palvellakseen häntä ja rakastaakseen Herran nimeä, ollakseen hänen palvelijoitansa, kaikki, jotka pitävät sapatin eivätkä sitä riko ja pysyvät minun liitossani, ne minä tuon pyhälle vuorelleni ja ilahutan heitä rukoushuoneessani, ja heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat otolliset minun alttarillani, sillä minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi. Herra, Herra sanoo, hän, joka kokoaa Israelin karkoitetut: Minä kokoan vielä muitakin sen koottujen lisäksi."

Hes. 20:20: "Pitäkää pyhänä minun sapattini, olkoon se merkkinä liitostamme ja muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra, teidän Jumalanne.'"

Hepr. 4:9-11 (1933/38): "Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva. Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä."

Hepr. 3:16-19: "Ketkä tekivät näin: kuulivat mutta nousivat kapinaan? Kaikki ne, jotka Mooseksen johtamina olivat lähteneet pois Egyptistä. Keille Jumala oli vihoissaan neljäkymmentä vuotta? Niille, jotka lankesivat syntiin ja joiden ruumiit sitten jäivät autiomaahan. Keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepopaikkaansa? Niille, jotka eivät totelleet. Huomaamme näin, että perillepääsyn esti epäusko."

Yeshua tuli solmimaan uuden liiton Israelin kansan kanssa, jotta Hän palauttaisi Israelin kansan lainkuuliaisuuden. Tämä tarkoittaa myös sitä, ettei vanhan liiton käskyjä kumottu, vaan ne uudistettiin paremmalla liitolla, joka perustuu Jumalan Pojan osoittamaan rakkauteen Golgatan ristillä. Sapatti on edelleen yksi liiton merkeistä niille, jotka haluavat olla liitossa Jumalan kanssa (2. Moos. 31:17), mutta uusi liitto perustuu Jumalan Pojan Yeshua HaMashaichin Golgatalla antamaa sovitusuhriin. Ilman uskoa siihen ei ole liittoa Jumalan kanssa. 

Yeshua HaMashaich (Jeesus Kristus) nuhteli fariseuksia siitä, että he tuomitsivat Hänet väärin sapatin johdosta. Yeshua ei koskaan rikkonut laissa ja profeetoissa olevia sapattisääntöjä vastaan, mutta fariseukset syyttivät Häntä sapatin rikkomisesta, koska he eivät osanneet sapattisääntöjä kokonaan eivätkä ymmärtäneet, mitä Jumala on tarkoittanut sapatin säännöillä, mistä on lisää artikkelissa: 'Tule mukaan iloitsemaan'. Samassa yhteydessä Yeshua HaMashaich (Jeesus Kristus) sanoi olevansa Sapatin Herra.

Matt. 12:8: "Ihmisen Poika on sapatin herra."

Mitä tarkoittaa, että Yeshua HaMashiach on Sapatin Herra? Suomen kielessä sana 'herra' tarkoittaa muutakin kuin Jumalaa, kuten hallitsijaa, herrasmiestä, upseeria tai muuta korkeassa asemassa olevaa miestä. Monet käsittävät asian väärin niin, että Yeshua ollessaan Sapatin Herra tarkoittaisi sitä, että Hän valtuuttaisi ketä tahansa poikkeamaan sapatin säännöistä tilanteen mukaan. Yeshua (Jeesus) ei tullut kumoamaan lakia eikä profeettoja vaan noudattamaan myös sapatin sääntöjä (Matt. 5:17-20), minkä esimerkin mukaan jokaisen tulee toimia.

Luuk. 4:16-17: "Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja..."

1. Joh. 2:6: "Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli."

Sapatin Herra tarkoittaa Sapatin Jehovaa (Sapatin Jumalaa). Sapatin Herra on yksi Jumalan erisnimistä. Se tarkoittaa, että Yeshua HaMashich on Jumala, joka loi maailman kuudessa päivässä ja lepäsi seitsemäntenä päivänä sekä asetti sapatin ihmisten iloksi (Kol. 1:14-18). Israelin Pyhän nimi Sapatin Herra löytyy Vanhasta testamentista rivien välistä (esim. 2. Moos. 16:23: "..Yehowah sabbatown sabbat qodes Yehowah..."). Yeshua HaMashiach edellyttää edelleen pitämään sapatin, koska Hänen nimensä on Sapatin Herra.

Apt. 18:4: "Joka sapattina Paavali kävi keskusteluja synagogassa..." 

Fil. 3:17: "Noudattakaa minun antamaani esimerkkiä, veljet, ja ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän tavallamme." 

Kun sapatin pitäminen on ollut liiton merkki Israelin Jumalan kanssa (2. Moos. 16:13-18, Jes. 56:6-8), nyt sapatin pitäminen kertoo liitosta Sapatin Herran Yeshua HaMashaichin kanssa, sillä Yeshua HaMashaich on Israelin Jumala. Uuden liiton aikana Yeshua HaMashiach HaNotzri (Jeesus Kristus Nasaretilainen) on se ainoa Herran nimi, joka pelastaa (Apt. 4:10-12). 

Fil. 2:9-11: "Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: "Jeesus Kristus on Herra."

Kol. 3:17: "Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme."

Roomalaiskatolinen kirkko siirsi omavaltaisesti lepopäivän lauantailta sunnuntaille, koska Roomassa palvottiin sunnuntaina auringonepäjumalaa (sun-day). Lepopäivän siirrolla kirkko ilmaisi myös sen, ettei kirkko ole liitossa Kristuksen vaan antikristuksen kanssa (Dan. 7:25, Matt 5:17-20, 2. Tess. 2:3-4). Sapatin siirrolle yritettiin keksiä kaikenlaisia tekosyitä, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Pyhimysten palvonta, epäjumalanpalvelus ja väärät uskonnot'. Kastetapaa ja -kaava muutettiin siten, ettei se enää vastaa Raamatun tarkoittamaa kastetta, jottei kukaan olisi saanut Yeshua HaMashiachin määräämää kastetta. Katolisen ja luterilaisen kirkon kasteet ovat mitättömiä rituaaleja, mitä kertoo lisää artikkeli: 'Pappi ei tunnustanut syntejään, mutta maallikko tunnusti ja sai ne anteeksi'. Ehtoollisen viettäminen on viety pois kotien ruokapöydästä kirkossa pidettäväksi rituaaliksi, jottei ehtoollisen alkuperäinen tarkoitus toteutuisi kristittyjen elämässä, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Miksi Jumalan Pojan piti antaa itsensä uhriksi, jotta me pelastuisimme?' Roomalaiskatolinen ja luterilainen kirkko näyttelevät Jumalan palvelijaa, mutta pyrkivät eksyttämään ihmiset pois Jumalan liitosta.

2. Kor. 11:13-15: "Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä, he vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyyhän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun."

Vanhan testamentin laki on myös Kristuksen laki, jossa on lain Messias profetiat täyttyneet Yeshua HaMashiachissa (Jeesuksessa Kristuksessa). Yeshua ei tullut kumoamaan eikä muuttamaan mitään laista eikä profeetoista eli Vanhasta testamentista, vaan tuli tottelemaan lakia (toteuttamaan). Vanha testamentti on voimassa myös uuden liiton aikana. Apostoli Johannes totesi, että jos joku lisää Yeshuan opetukseen jotain, hän on Jumalaa vailla. Uusi liitto on osa Jumalan parannussuunnitelmaa palauttaa ihmiset kuuliaiseksi Jumalan tahdolle. Laki on sama, mutta uusi liitto on toinen tapa saada ihmiset noudattamaan lakia. Uskovilla on yleensä suuria väärinkäsityksiä, mihin laki velvoittaa, mutta opiskelemalla huolellisesti Raamatun asiat selviävät.

Room. 3:31: "Kumoammeko me siis lain vetoamalla uskoon? Emme suinkaan, me päinvastoin vahvistamme sen mitä laki sanoo."

Luuk. 16:17: "Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa."

Ps. 111:7-8: "Kaikki, mitä hän tekee, on oikein, ja se pysyy, hänen säädöksensä eivät muutu. Hän on vahvistanut ne ikuisiksi ajoiksi, ne ovat oikeat ja lujat."

Matt. 5:17-20: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan."

Hepr. 1:8-9 (1933/38): "..mutta Pojasta: "Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta..."

Room. 2:13, 27: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia...    ..Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia." (Raamattu ei velvoita Israelin ulkopuolella asuvia pakanoita ympärileikkaamaan itsensä, 1. Moos. 17:9-14)

2. Joh. 1:9: "Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa."

Uuden liiton merkkejä ovat uskovien upotuskaste, ehtoollisen nauttiminen ja Jumalan tahdon mukainen elämä Pyhässä Hengessä

Vanhassa liitosta Jumalan auktoriteetti tuli lain kautta. Velvollisuus noudattaa lakia ei ole muuttunut, mutta uudessa liitossa Jumalan auktoriteetti tulee uskosta Jumalan Poikaan Yeshua HaMashaihiin (Jeesukseen Kristukseen), joka Hänkin edellytti samojen käskyjen noudattamista. Mutta se muuttui, ettei ole liittoa Jumalan kanssa, jos ei usko Yeshua HaMashaichiin.

Joh. 15:13-14: "Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä."

Hepr. 5:8-9: "Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia."  


Uuden liiton merkkejä ovat uskovien upotuskaste, ehtoollisaterian nauttiminen Golgatan sovitustyön muistoksi ja Jumalan tahdon mukainen elämä Pyhässä Hengessä (Mark. 16:15-16, Gal. 3:27, 1. Kor. 11:23-29, Ef. 1:12-14, 1. Joh. 5:6-8). Ensimmäinen Johanneksen kirje puhuu vedestä, verestä ja Totuuden Hengestä (vert. Joh. 16:13). Ne kertovat puhdistavasta upotuskasteesta, Golgatan sovitustyöstä ja sen muistoksi nautittavasta ehtoollisateriasta sekä Jumalan tahdon mukaisesta pyhästä elämästä, jotka todistavat uudesta liitosta Jumalan kanssa.

1. Joh. 5:6-8 (1933/38): "Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä."

Hes. 36:25-27: "Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte, minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan."

Matt. 3: 13-17: "Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi: "Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!" Mutta Jeesus vastasi hänelle: "Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon." Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä. Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt." (vert. Matt. 7:21)

Gal. 3:26-29: "Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu."

Apt. 2:38 (1933/38): "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."

Ef. 1:12-14: "Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen, Jumalan kirkkauden ylistykseksi."

Hepr. 12:14: "..pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa." (vert 3. Moos. 19).

1. Kor. 11:23-29: "Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille: Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: "Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni." Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa, siihen asti kun hän tulee. Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Jokaisen on tutkittava itseään, ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion."

Hepr. 13:20-21: "Rauhan Jumala, joka ikuisen liiton uhriveren tähden on nostanut kuolleista lampaiden suuren paimenen, meidän Herramme Jeesuksen, varustakoon teidät hyvillä lahjoillaan, niin että voitte täyttää hänen tahtonsa..."

Ennen 1800-lukua suola oli hinnaltaan erittäin kallista. Vanhan ja uuden liiton uhreilla on se yhteistä, että kummatkin vahvistettiin suolalla, joka symboloi pysyvyyttä, puhtautta ja pyhyyttä (lisää artikkelissa: "Tuli puhdistaa epäpuhtaudet pois"). Vanhan liiton aikana kaikki uhriliha ja uhrileivät piti maustaa suolalla, koska suola on liiton merkki. Jumalan uhrit tuli olla virheettömiä ja arvokkaalla suolalla maustettuja.

3. Moos. 2:13: "Mausta suolalla jokainen ruokauhrilahjasi. Älä jätä suolaa pois, sillä suola on Jumalan liiton merkki. Uhraa siis suolaa kaikkien uhrilahjojesi mukana." 

2. Moos. 30:35: "..suolalla jalostettu, puhdas, pyhä."

Aterioidessaan juutalaiset eivät maustaneet leipää voilla suomalaiseen tapaan vaan leipä kastettiin suolavatiin. Viimeisellä aterialla Yeshua (Jeesus) ei kastanut leipää viiniin vaan nimenomaan suolaan juutalaiseen tapaan. Viimeisellä aterialla uusi liitto vahvistettiin suolalla, kun Yeshua ja Hänen 12 opetuslasta kastoivat leipänsä suolavatiin. Yeshua antama esimerkki opettaa, että ehtoollisleivässä tulee olla suolaa, mikä tekee myös leivän maukkaaksi. Leivän päälle voi ripotella suolaa, kuten tehdään monissa tasokkaissa ravintoloissa muutenkin.

Mark. 14:16, 20, 22 (1933/38): "Niin opetuslapset lähtivät ja tulivat kaupunkiin ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaan...      ..Hän sanoi heille: "Yksi teistä kahdestatoista, se, joka kastaa vatiin minun kanssani...     ..Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi: "Ottakaa, tämä on minun ruumiini."

Luterilaisen kirkon ehtoollisella syödään vehnäjauhoista ja vedestä paistettua öylättiä (Yle 28.3.2013), mikä ei kelpaa Jumalalle, koska ehtoollisleipää ei ole Jumalan käskyn ja Yeshua (Jeesuksen) antaman esimerkin mukaan maustettu suolalla. Eräissä muissakin kirkkokunnissa syödään ehtoollisella suolatonta keksiä, jolloin ehtoollinen ei kelpaa Jumalalle, koska suolattoman leivän syöminen halventaa Yeshuan HaMashiachin (Jeesuksen Kristuksen) ruumista (1. Kor. 11:27). Suolattoman leivän syöminen tekee ehtoollisesta epäpyhän (2. Moos. 30:35, 3. Moos. 2:13, 3. Moos. 19, Hepr. 12:14).

Mal. 1:6-7 (1933/38): ".. sanoo Herra Sebaot teille, te papit, jotka pidätte halpana minun nimeni. Mutta te sanotte: "Miten me olemme pitäneet halpana sinun nimesi?" Siten, että tuotte minun alttarilleni saastutettua leipää. Mutta te sanotte: "Miten me olemme sinut saastuttaneet?" Siten, että sanotte: "Herran pöytä on halpana pidettävä."

1. Kor. 11:27: "Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan."

Vanha testamentti kertoi, että tulevan Messiaan nimi on Yeshua, joka asettaa uuden liiton

Vanha testamentti kertoo ennakkokuvan kautta, että tulee vanhurskaan Jumalan Poika nimeltään Yeshua, joka ottaa leeviläisiltä ylipappeuden ja samalla istuu kuninkaana. Profeetta Sakarjan aikana ylipappi Joosua oli ennusmerkki uudesta Daavidin Versosta (Ilm. 22:16). Yeshuan (Jeesuksen) yksi nimistä on Daavidin Juuriverso (Ilm. 5:5). Nimi Joosua on heprean kielellä Yeshua (hepreaksi yə-hō-wō-šu-a‘, yehoshua). Yeshuan eteen on laitettu kivi, jolla on seitsemän silmää, mikä oli ennusmerkki siitä, että Daavidin Versolla on Jumalan seitsemän Henkeä (Ilm. 5:5-6). Sakarjan kirja selittää seuraavassa jakeessa, että seitsemän tarkoittaa Jumalan silmiä (Sak. 4:10). Jumala on tehnyt suolalla vahvistetun liiton Daavidin kanssa, että hänen suvulla tulee olemaan aina Israelin kuninkuus, mikä toteutui Yeshua HaMashaichissa (2. Aik. 13:5-6).

Sak. 3:8-9: "Näin sanoo Herra: "Kuule, Joosua, ylipappi! Sinä ja papit, jotka kokoontuvat sinun johdollasi, olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani. Hän on Uusi Verso. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosuan eteen? Siinä yhdessä kivessä on seitsemän silmää! -- Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin."

Jumala antoi Daavidin suvulle Israelin kuninkuuden ikuisiksi ajoiksi, mikä oli suolalla vahvistettu liitto. Kuninkuus toteutui Daavidin Juuriverson Yeshua HaMashaichin (Jeesuksen Kristuksen) kohdalla.

2. Aik. 13:4-5: "..Kuulkaa minua, Jerobeam ja koko Israel! Te tiedätte, että Herra, Israelin Jumala, on antanut Israelin kuninkuuden ikuisiksi ajoiksi Daavidille ja hänen jälkeläisilleen ja tehnyt hänen kanssaan suolalla vahvistetun liiton."

Sakarjalle annettiin määräys valmistaa kuninkaan kruunu ja asettaa se Jehootsadakin pojan ylipappi Joosuan (Yeshua) päähän ja ennustaa, että tulee mies nimeltä Vesa, josta tulee sekä kuningas että ylipappi. Jehootsadak tarkoittaa vanhurskasta Jumalaa. Lause sanoo suoraan, että vanhurskaan Jumalan pojan nimi tulee olemaan Yeshua. Tämä näky ennusti myös muutoksen Israelin hallintoon ja kansan hallintoon. Säädösten mukaan oli kuningas Daavidin sukukunnasta ja Leevin sukukunnasta oli ylipappi. Yeshuan tultua ylipappeus siirtyi Juudan sukukuntaan Yeshualle itselleen Melkisedekin järjestyksen mukaan (Hepr. 7:15-28). Saman asian on ennustanut myös Psalmit 2 ja 110. Lakia ja profeettoja ei tarvinnut kumota, koska muutos oli ennalta asetettu laissa ja profeetoissa. Ylipappi voi olla Juudan sukukunnasta, koska Yeshua HaMashiach ei ole saanut ylipappeutta Aaronilta vaan Melkisedekiltä (Hepr. 7:11-14, aiheesta lisää artikkelissa).

Sak. 6:11-13 (RK): "
Ota vastaan hopea ja kulta, tee kruunu ja pane se ylipappi Joosuan, Jehootsadakin pojan, päähän ja sano hänelle: Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Hän versoo omalta pohjaltaan, ja hän on rakentava Herran temppelin. Hän rakentaa Herran temppelin. Hän kantaa valtasuuruutta. Hän istuu ja hallitsee valtaistuimellaan. Hän istuu myös pappina valtaistuimellaan, ja rauhaisa yhteisymmärrys vallitsee molempien tehtävien välillä."

Uuden liiton aikana eläinten uhraaminen loppui siihen, että Jerusalemin temppeli tuhoutui vuonna 70 jKr. Vanha testamentti kieltää uhraamasta eläimiä temppeliuhrina muualla, kuin Jerusalemin temppelissä (5. Moos. 12:5 Joos. 22:16-19). Suuren sovitustenpäivän uhria ei saa toimittaa kukaan muu kuin ylipappi. Koska Yeshua HaMashiach on nyt ikuisesti ylipappi, suuren sovitustenpäivän uhria ei voi toimittaa. Uhrien tilalle Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) asetti ehtoollisen, jossa muistella sitä kertakaikkista uhria, mitä Hän antoi Golgatalla syntien sovittamiseksi. Näistä asioista on lisää artikkelissa: 'Miksi Jumala Pojan piti antaa itsenä uhriksi, jotta me pelastuisimme?'

Hepr. 9:12: "Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkeinpyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen."

Hepr. 10:15-18: "Tästä todistaa meille myös Pyhä Henki. Ensin näin: -- Tämän liiton minä teen heidän kanssaan tulevina aikoina, sanoo Herra: minä asetan lakini heidän sydämeensä, kirjoitan sen heidän sisimpäänsä. Ja sitten: -- Heidän syntejään ja vääriä tekojaan minä en enää koskaan muista. Missä synnit on annettu anteeksi, siellä ei enää tarvita syntiuhria."

Malakian kirja kertoo, että Jumala lähettää profeetta Elian tekemään uskonpuhdistuksen, ettei koko maata tarvitse vihkiä tuhon omaksi (Mal. 3:22-24). Johannes Kastaja oli profetian esitäyttymys. Yeshua (Jeesus) opetti myös, että Elia (Johannes Kastaja) tulee vielä lopun aikana uudelleen. Hieman ennen Yeshuan toista tulemusta tulee sanansaattaja raivaamaan tietä Yeshuan tulemiselle, mistä kertoo lisää artikkeli: 'Elian päivät tulevat nyt Suomeen'. Toisessa tulemuksessa Herra Yeshua HaMashiach astuu Jerusalemin temppeliin Valtiaana. Silloin Hän puhdistaa maailman synnistä tulella ja lipeällä sekä ottaa kaiken vallan, mitä ei ensimmäisessä tulemuksessa vielä kokonaan tapahtunut.

Mal. 3:1-3: "Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee, kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku, hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Silloin Herra toimii kuin metallinsulattaja ja hopeankiillottaja."

Yeshua HaMashaich (Jeesus Kristus) asetti ensimmäisessä tulemuksessa viimeisellä aterialla uuden liiton. Yeshua ei elänyt eikä opettanut enää vanhaa liittoa, vaan nimenomaan opetti ja antoi omalla elämällä esimerkin, miten tulee elää uuden liiton aikana (Matt. 5:17-18, 28:19-20;  Luuk. 16:16-17). Hän oli uuden liiton sanansaattaja. Malakian kirja kutsuu Yeshuaa myös liiton sanansaattajaksi (vert. Jes. 63:7-9 1933/38). Suomalaisiin Raamattuihin on jakeeseen Malakia 3:1 lisätty alkutekstiin kuulumaton sana "ja" sekä hepreankielinen sana 'malak' on käännetty enkeliksi, mutta parempi käännös olisi sanansaattaja, mitä sana voi myös tarkoittaa (vert. Mal. 2:7; Jes. 63:9 1933/38 ja Biblia). Sen lisäksi sana voi tarkoittaa lähettilästä. Heprealaiskirje kutsuu Yeshuaa myös arvonimellä apostoli (lähettiläs). Tämä asia tulee esille paremmin New International Version käännöksestä, joka noudattaa tässä kohtaa alkutekstiä tarkemmin. 

Malachi 3:1 "See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty.", joka on suomeksi: 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo Herra Kaikkivaltias."

Hepr. 3:1 (1933/38): "Sentähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen,"

Jes. 63:7-9 (1933/38): "Herran armotöitä minä julistan, Herran ylistettäviä tekoja, kaikkea, mitä Herra on meille tehnyt, suurta hyvyyttä Israelin heimoa kohtaan, mitä hän on heille osoittanut laupeudessansa ja suuressa armossansa. Ja hän sanoi: "Ovathan he minun kansani, he ovat lapsia, joissa ei ole vilppiä"; ja niin hän tuli heille vapahtajaksi. Kaikissa heidän ahdistuksissansa oli hänelläkin ahdistus, ja hänen kasvojensa enkeli vapahti heidät. Rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina muinaisina päivinä." ("kasvojensa enkeli" on Bibliassa "enkeli, joka hänen edessänsä on" ja NIV "angel of his presence")

Ilmestyskirja kuvaa liiton enkelin voimakkaaksi sanansaattajaksi, joka lukee kirjakääröstä salaisuuksia. Hänen päänsä päällä on sateenkaari, joka on liiton merkki. Hänen huutaessa puhuu samaan aikaan Seitsemän Ukkosenjylinää, mikä viittaa Jumalan seitsemään Henkeen, jotka ovat myös Jumalan Pojan seitsemän Henkeä. Ääni on voimakas kuin leijonalla, mikä viittaa Juudan Leijonaa (Ilm 5:5-6). Ilmestyskirjan kertoo ankarista vitsauksista, jolla maapallolta puhdistetaan syntistä elämää pois.

Liiton merkissä on seitsemän väriä
Ilm. 10:1-2, 3-4: "Sitten näin taas uuden, mahtavan enkelin, joka tuli alas taivaasta. Hänellä oli pukunaan pilvi ja hänen päänsä päällä oli sateenkaari, hänen kasvonsa olivat kuin aurinko ja hänen jalkansa kuin tulipatsaat, ja kädessään hänellä oli pieni avattu kirjakäärö. Hän laski oikean jalkansa meren päälle, vasemman maalle..." (1933/38): "ja huusi suurella äänellä, niinkuin leijona ärjyy; ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän ukkosen jylinää ääntensä puhua. Ja kun ne seitsemän ukkosenjylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa, mutta minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Pane sinetin taakse, mitä ne seitsemän ukkosenjylinää puhuivat, äläkä sitä kirjoita." (vertaa enkelin ["angelos" = enkeli, lähettiläs tai sanansaattaja] hahmoa Yeshuan hahmoon Ilm. 1:13-18)

Yeshua HaMashiach edustaa Jumalan Valtakuntaa ja on toiminut uuden liiton lähettiläänä sekä sanansaattajana. Jumala puhui jo Mooseksen kautta, että Hän lähettää Mooseksen kaltaisen profeetan, jota kaikkien tulee kuunnella, viitaten Yeshua HaMashiachiin (5. Moos. 18:15-19). Kun Yeshua teki ruuanlisääntymisihmeitä, niin kansa muisti, miten Israel sai taivaasta mannaa erämaassa. Silloin he ymmärsivät, että heidän edessä on Mooseksen ennustama Messias (Joh. 6:14). Teemasta kertoo lisää artikkeli: 'Taivasten Valtakunta ei ole vain puhetta vaan myös voimaa'.

5. Moos. 18:15-19: "Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella. Tätähän te pyysitte Herralta, Jumalaltanne, kun Horebin juurelle kokoontuneina sanoitte: 'Me emme enää kestä kuulla Herran, Jumalamme, ääntä emmekä nähdä tuota suurta tulta, sillä pelkäämme, että kuolemme.' Herra sanoi silloin minulle: 'Se, mitä he sanoivat, on oikein. Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan. Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen."

Luuk. 7:14-17: "..Hän sanoi: "Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse!" Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua, ja Jeesus antoi hänet takaisin äidille. Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi." Tähän tapaan Jeesuksesta puhuttiin kohta joka puolella Juudeaa ja kaikkialla sen ympäristössä."

Jesajan kirja kertoo monissa kohdin myös Messiaasta, joka tulee asettamaan uuden liiton. Messiaan tunnusmerkeiksi ilmoitettiin mm. sokeiden parantuminen. Papiston olisi pitänyt tietää, että Yeshua (Jeesus) oli Messias, koska Hän teki Vanhan testamentin kirjojen ennustamia voimatekoja. Sen takia he eivät voi viimeisellä tuomiolla mitenkään puolustautua, koska he tiesivät, mitä Raamatussa lukee.

Jes. 42:1, 6-7: "Katso: minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen...    ..Vanhurskaan suunnitelmani mukaan minä, Herra, olen kutsunut sinut. Minä tartun sinun käteesi ja suojelen sinua. Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen valoksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään kahlitut vankeudesta, tyrmästä ne, jotka sen pimennossa istuvat."

Yeshua teki ensimmäisen Raamatussa mainitun ihmeensä Kaanaan häissä ja sen jälkeen paransi ihmisiä Kapernaumissa (Luuk. 4:23). Hänen maineensa levisi nopeasti ja ihmiset ylistivät Häntä. Hän meni kotikaupunkinsa Nasaretin synagogaan ja ilmoitti olevansa Jesajan kirjan ennustama Messias. Heidän olisi pitänyt tunnistaa Messias Hänen voimateoistaan, mutta kun he olivat sen lisäksi kuulleet Yeshualta myös ankaraa nuhtelua, he torjuivat Hänet ja yrittivät heittää Hänet jyrkänteeltä alas.

Luuk. 4:14-20, 28-29: "Täynnä Hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan, ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. Hän opetti synagogissa, ja kaikki ylistivät häntä. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan: -- Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta.  

Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen...    ..kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas; kaupunki näet oli rakennettu vuorelle. Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa."

Uusi liitto on seitsemän Jumalan liiton lopullinen täyttymys

Alussa Jumala antoi luomakuntansa ihmisen hoidettavaksi sillä edellytyksellä, ettei Aadam ja Eeva syö kielletyn puun hedelmää. Aadam ja Eeva rikkoivat Jumalan käskyn, jolloin Jumala karkotti ihmisen paratiisista pois. Jumala oli varoittanut, että kielletystä puusta syöminen aiheuttaa sen, ettei ihminen saa elää ikuisesti. Sen takia ihmisestä tuli kuolevainen ja hänen elämänsä muuttui vaivalloiseksi (1. Moos. 1-3). Kun Jumala näki tulevien sukupolvien tekevän koko ajan syntiä, Hän katui luoneensa ihmisen (1. Moos. 6:6). Paratiisin tapahtumien jälkeen Jumala alkoi solmia liittoja.

Jumala on asettanut seitsemän suurta liittoa. Ensimmäinen on solmittu luomakunnan kanssa ja kuusi viimeistä Israelin kansan kanssa (Room. 9:4-5). Jumala on aina täyttänyt liiton velvollisuudet, mutta ihminen on se osapuoli, joka on rikkonut liittonsa Jumalan kanssa. Jumala on niin uskollinen ja armollinen, että Hän on korjannut epäonnistuneita liittoja tekemällä uuden liiton tai lähettämällä liiton osapuolen määräaikaiselle sakkokierrokselle, jotta ihminen oppisi pitämään liiton ehdot. Sakkokierros on tarkoittanut sitä, ettei Israel ole saanut pitää sakkokierroksen aikana niitä lahjoja, mitä Jumala on heille antanut, mutta kun Jumala on ennallistanut liiton, Israel on saanut takaisin lahjat käyttöönsä. Jumala ei peruuta Israelille antamiaan lahjoja eikä antamaansa kutsua (Room. 11:29). Liitoista viimeinen niin sanottu uusi liitto, täyttää kaikkien edeltävien liittojen tavoitteet. Se on kaikkien liittojen täyttymys, joka toteutuu koko laajuudessaan tuhatvuotisen rauhavaltakunnan aikana. 

Jumalan asettamat liitot ovat:
 1. Liitto Nooan arkissa olleiden ihmisten, eläinten ja niiden jälkeläisten kanssa, jota kutsutaan myös Nooan liitoksi ja sateenkaaren liitoksi. Jumala lupasi, ettei enää koskaan tuhoa kaikkea elämää maapallolta vedenpaisumuksella. Vesi synnyttää ilmassa sateenkaaren, joten siitä tuli liiton merkki (1. Moos. 9:8-17). Vaikka Jumala oli katunut ihmisen luomista, Hän teki vedenpaisumuksen jälkeen päätöksen viedä luomissuunnitelman loppuun asti.
 2. Liitto Abrahamin kanssa, jota kutsutaan myös ystävyyden liitoksi ja ympärileikkauksen liitoksi. Abrahamille luvattiin suuria määriä jälkeläisiä, joilla on ikuinen omistusoikeus Israelin maahan. Abrahamin suvusta tulee kaikki maailman kansat siunatuksi. Liiton merkki on poikalasten lihan ympärileikkaus viitaten siunattuun lisääntymiseen (1. Moos. 12:1-4, 15:1-21, 17:10-11).
 3. Lakiliitto Siinailla Israelin kanssa. Jos Israel noudattaa Jumalan antamia säädöksiä, siitä tulee Jumalan oma kansa ja pappisvaltakunta kaikkia kansoja varten (2. Moos. 19:5-6). Liiton merkkejä ovat lain tauluissa mainitun sapatin pitäminen (2. Moos. 31:13).
 4. Liitto Leevin sukukuntaan kuuluvan Aaronin suvun kanssa, jota kutsutaan myös suolaliitoksi. Tämän liiton merkki on uhrilahjoissa oleva suola. Jumala antoi Aaroni sukuhaaralle lahjaksi Jumalalle tuotavat uhrilahjat. 4. Moos. 18:19: "Kaikki nämä pyhät lahjat, joita israelilaiset minulle tuovat, minä annan sinulle ja sinun pojillesi ja tyttärillesi. Tämä säädös on voimassa ikuisesti. Tämä sinulle ja sinun jälkeläisillesi annettu lupaus on yhtä sitova kuin Herran edessä suolalla vahvistettu sopimus." 3 Moos. 2:13: "Mausta suolalla jokainen ruokauhrilahjasi. Älä jätä suolaa pois, sillä suola on Jumalan liiton merkki..."
 5. Jumala rajasi liiton Aaronin pojanpojan Pinehasin sukuhaaralle, että se saa olla ikuisesti Jumalan pappissuku (4. Moos. 25:10-13, Jer. 33:18). Leeviläiset eivät olleet aina uskollisia Jumalan käskyille, joten Jumala myöhemmin rajasi papin tehtävät Leevin sukukunnan Sadokin sukuhaaralle, joka oli ainoa Jumalalle uskollinen pappi Daavidin aikana (Hes. 44:10-16). Nimi Sadok (Tsadoq) tarkoittaa vanhurskasta (vert. Jehootsadak). Liiton merkkinä on temppeli.
 6. Liitto Daavidin kanssa, että hänen suvusta on aina Israelin kuningas, jota kutsutaan myös ikuisen kuninkuuden liitoksi (2. Sam. 7:12-13, Apt. 2:30-31). Daavidin pojan Salomon aika (nimi merkitsee rauhaa) oli ennakkokuva tuhatvuotisesta rauhanvaltakunnasta, jota tulee johtamaan Daavidin Juuriverso Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus), mikä on liiton lopullinen päämäärä (Jer. 23:5-6, 33:15-17).
 7. Uusi liitto Israelin kansan kanssa (Jer. 31:31-40, Luuk. 22:20), jonka siunauksista pääsee nauttimaan myös pakanakansat liittyessään Israelin kansaan (Jes. 56:3-8). Tämä liitto on kaikkien edellisten liittojen tavoitteiden täyttymys. Tuhatvuotisen valtakunnan aikana toteutuu kaikkien liittojen merkit paratiisista ja Jerusalemin temppelistä aina uuden liiton merkkeihin asti.
Pelastumisen edellytykset uudessa liitossa

Uudessa liitossa on ihmisellä oikeuksia ja velvollisuuksia. Pelastus ei tule automaattisesti huutamalla "Jeesus, Jeesus" ja tunnustamalla uskonsa seurakunnan kokouksessa. Uuden liiton sanansaattaja ja asettaja Yeshua HaMashiach (Jeesus Kristus) opetti, miten tulee toimia liitossa Jumalan kanssa, jotta saisimme iankaikkisen elämän Jumalan Valtakunnassa.

Matt. 19:16-19: "Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: "Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?" Jeesus vastasi hänelle: "Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä." "Mitä käskyjä?" mies kysyi. "Näitä", vastasi Jeesus, "älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."

Ps. 103:17-18: "Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin, jotka pysyvät hänen liitossaan, muistavat hänen käskynsä ja elävät niiden mukaan.

Mikael lukee tässä videossa keskeiset Raamatunkohdat, jotka opettavat, mitkä ovat ihmisen velvollisuudet Jumalan liitossa pelastuakseen. Kaikki ne tulee ottaa huomioon mitään jaetta pois jättämättä. Lopuksi Herra puhuu Mikaelin suun kautta.

 


Mitkä ovat antikristuksen liiton merkit?

On ihan eri asia olla liitossa Kristuksen kanssa kun antikristuksen kanssa. Kumpaakin liittoa on tarjolla seurakunnan keskellä. Monet uskovat haluavat olla Kristuksessa, mutta he ovat todellisuudessa tehneet liiton antikristuksen kanssa. Antikristuksen kirkko on kristinuskon valhejäljitelmä, joka myy omaa väärää versiota "uudesta liitosta" sanoilla: "Jeesus on täyttänyt lain, jottei sinun tarvitse noudattaa sitä". Jeesus ei täyttänyt meidän velvollisuuttamme noudattaa lakia, vaan täytti lain Messias profetiat ja käski noudattamaan lakia. Raamattu ilmoittaa selväsanaisesti, että ne uskovat jotka täyttävät lain (noudattavat lakia), tulevat tuomitsemaan viimeisenä päivänä ne, jotka eivät täyttäneet lakia (Room. 2:27). Antikristuksen "uusi liitto" houkuttele elämään laittomuudessa Jeesuksen Kristuksen nimessä, mikä on Raamatun vastaista. Tästä asiasta kertoo enemmän artikkeli: 'Miten käärme juonii ja valehtelee'.

Gal. 2:17: "Mutta jos meidätkin, jotka tahdomme tulla vanhurskaiksi Kristuksessa, havaitaan syntisiksi, onko Kristus siis synnin palveluksessa? Ei toki!"

1. Joh. 3:4: "Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista."

Room. 2:27 (1933/38): "Ja luonnostaan ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, on tuomitseva sinut, joka lainkirjaiminesi ja ympärileikkauksinesi olet lainrikkoja."

Jos uuden liiton tunnusmerkkejä olivat ehtoollinen Golgatan ristin muistoksi ja kaste syntien anteeksisaamiseksi, jotta voi alkaa täyttämään Jumalan tahdon Raamatun lakia noudattaen, niin mitkä ovat antikristuksen liiton tunnusmerkit? Antikristuksen liiton merkkejä on kaksi. Ensimmäinen ovat laittomuus (lain rikkominen ja vastustamin). Toinen toteutuu antikristuksen 3,5 vuotta kestävän maallisen vallan aikana, jolloin pedon merkki otetaan oikeaan käteen tai otsaan (666, Ilm. 13:18, Dan. 7:25-27).

Antikristus on ovela käärme, joka on luikerrellut seurakunnan keskelle. Hän väittää olevansa juutalainen, mutta ei ole juutalainen (alkuseurakunnan kristityt olivat messiaanisia juutalaisia). Viimeisellä tuomiolla antikristuksen salaiset agentit laitetaan polvilleen pyhien eteen ja he tuomitsevat heidät tuliseen järveen (Matt. 12:41-42).

Juud. 1:4: "Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen."

Tit. 1:16: "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet. He ovat inhottavia ja tottelemattomia..."

Juud. 1:12-13: "Nämä ihmiset ovat häpeätahroja teidän rakkaudenaterioillanne, kun he mässäilevät mistään piittaamatta. He ovat paimenia, jotka huolehtivat vain itsestään. He ovat pilviä, jotka tuuli vie ja jotka eivät vettä anna, puita, jotka syksyllä eivät kanna hedelmää, kahdesti kuolleita, juuriltaan repäistyjä, pärskyviä meren aaltoja, joiden vaahtoharjana on heidän häpeänsä, radaltaan harhautuneita tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattuna synkin pimeys."

Ilm. 3:7, 9: "Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita...    ..Niinpä minä annan sinulle väkeä saatanan synagogasta, niitä valehtelijoita, jotka sanovat itseään juutalaisiksi vaikka eivät ole. Minä panen heidät tulemaan luoksesi ja kumartumaan maahan jalkojesi edessä, ja he ymmärtävät silloin, että sinä olet minun valittuni."

Raamattu kertoo antikristuksesta, joka on raateleva susi mutta lampaiden vaatteissa. Raamattu kutsuu antikristusta sen takia myös pedoksi. Se näyttelee uskovaa ja hurskastelee tekopyhästi. Hän voi olla kirkon palkkaa saava työntekijä, mutta hän pitää huonosti huolta lampaistaan mm. opettamalla heitä noudattamaan laittomuutta.

Joh. 10:12: "Palkkarenki ei ole oikea paimen eivätkä lampaat hänen omiaan, ja niinpä hän nähdessään suden tulevan jättää lauman ja pakenee. Susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman,"

Matt. 7:15: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia."

Sak. 11:15-17: "Herra sanoi minulle: "Ota vielä itsellesi paimenen varusteet. Nyt sinun tulee esiintyä kelvottomana paimenena. Minä näet annan tähän maahan tulla sellaisen paimenen, joka ei pidä huolta nääntyneistä, ei etsi kadonneita, ei hoida loukkaantuneita eikä hanki uupuneille ruokaa. Se paimen halkaisee lampailta sorkat, etteivät ne pääsisi karkuun, ja syö itse lihavimmat lampaat." -- Voi kelvotonta paimenta, joka hylkää lauman! Miekka viiltäköön hänen käsivartensa ja hänen oikean silmänsä! Kuivettukoon se käsivarsi, ja tulkoon se silmä sokeaksi!"

Antikristus on laittomuuden mies
Raamattu kutsuu antikristusta laittomuuden mieheksi, joka menee Jerusalemin temppeliin ja julistaa olevansa jumala. Kyse on kirkon miehestä, joka voi kantaa virka-asussaan kristinuskoon liittyviä ulkoisia tunnusmerkkejä. Laittomuus tarkoittaa, että hän rikkoo Jumalan lakia vastaa kaikessa. Hän opettaa seurakuntaa noudattamaan tapoja ja oppeja, jotka rikkovat Jumalan lakia vastaan. Laittoman toiminnan takia hänestä tulee kuin lain suojaton rosvo. Yeshua (Jeesus) sanoo laittomuuden miestä seuranneille uskoville viimeisenä päivänä, että menkää pois te laittomuuden tekijät ja sen jälkeen he saavat tuomion tuliseen järveen (Matt. 5:17-20, 7:21-23 1933/38).

2. Tess. 2:3-12: "Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Hän, vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Muistattehan, että puhuin teille tästä jo silloin kun olin luonanne. Te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää, niin että hän ilmestyy vasta kun hänen hetkensä koittaa. 

Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä; silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden."

Raamattu kutsuu laittomuuden miestä pedoksi, joka kumoaa Mooseksen lain ja siinä määrätyt Herran juhlat. Kuten 2. Tessalonikalaiskirje kertoo laittomuuden miehen vaikutus on jo olemassa, minkä on toteuttanut rabbininen juutalaisuus kirjoittamalla perinnäissääntöjä Talmudiin ja työtä ovat jatkanee mm. roomalaiskatolinen ja luterilainen kirkko korvaamalla Mooseksen lain roomalaisten pakanauskontojen tavoilla ja opeilla (lisää artikkelissa). Laittomuuteen kuuluu, että Mooseksen lain noudattaminen kirotaan ja lakia vastustetaan ovelasti laadituilla perinnäissäännöillä, jopa lakia herjaten.

Jes. 29:13: "..tämä kansa lähestyy minua vain suullaan ja kunnioittaa minua vain huulillaan, koska sen sydän on vetäytynyt minusta kauas ja koska sen kuuliaisuus minua kohtaan on vain opittujen ihmiskäskyjen noudattamista,"

Dan. 7:25-27: "Uhmaten hän puhuu Korkeinta vastaan, tuhoaa Korkeimman pyhiä ja pyrkii muuttamaan juhla-ajat ja lain. Korkeimman pyhät annetaan hänen armoilleen ajaksi, kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Mutta oikeus on istuva tuomitsemaan, ja hänen valtansa otetaan häneltä pois, se tuhotaan ja hävitetään lopullisesti. Kuninkuus ja valta ja valtakuntien mahti kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Sen kansan valtakunta on ikuinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä."

Jumala antaa antikristukselle vallan hallita koko maapalloa kolme ja puoli vuotta, jolloin otetaan käyttöön oikeaan käteen tai otsaa otettava merkki. Jos joku sen ottaa, hän ei saa syntiä anteeksi ja tuomitaan tuliseen järveen. Joka ei sitä ota ja kuolee marttyyrinä uskossa Yeshua HaMashiachiin (Jeesukseen Kristuksen), hän pelastuu. Ne, jotka ovat olleet uskollisia Jumalalle ennen ahdistusten aikojen alkua ja vihan aikaa, niin Jumala pelastaa tämän harvalukuisen joukon tempauksessa pois maapallolta (lisää artikkelissa).

Ilm. 13:12-18: "Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava oli parantunut. Se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekalla mutta joka on vironnut henkiin. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on kuusisataakuusikymmentäkuusi."

Monet erehtyvät uskomaan antikristuksen vallassa olevia vääriä profeettoja sen takia, koska he ylistävät Jeesusta ja puheissaan korostavat Jumalan Sanan merkitystä tekeytyäkseen Jumalan palvelijoiksi (2. Kor. 11:13-15). Yeshua (Jeesus) varoitti niistä kirjanoppineista, jotka puhuvat yhtä mutta tekevät toista (Matt. 23:1-5). Suomessa kiertää kaduilla ja kotikokouksissa saarnaamassa Pertti Cajander. Hän puhuu paljon Yeshua-nimestä, minkä merkitystä hän korostaa. Pertti Cajander on lukuisia kertoja profetoinut toiselle ihmiselle sellaista, joka ei ole toteutunut annetussa määräajassa oikein, mistä voisi laatia pitkän esityksenkin (5. Moos. 18:20-22). Nyt ei ole tarvetta mennä yksityiskohtiin, koska Pertti Cajanderin kirjoitukset osoittavat, että hän on kuin Juudas Iskariot, joka osaa väärällä opetuksellaan häpäistä Golgatan uhriveren ja uskovien upotuskasteen, jotka ovat uuden liiton tunnusmerkkejä. Pertti Cajanderilla on YouTube-kanava, jossa hän opettaa seuraavin sanoin: "Oletko uskonut valheen ja hylännyt totuuden ja vaihtanut kirkkauden pedon merkkiin, joka on risti ja kaste. Näin on kirjoitettu." Videon lopussa Pertti Cajander kirjoittaa, että opetusvideo on laadittu yhdessä Pyhyyden Hengen kanssa (kuva). Kukaan ei voi Pyhässä Hengessä sanoa, että pedon merkki on risti ja kaste. Se ei ole risti eikä kaste, vaan oikeaan käteen tai otsaan otettava merkki, jossa on pedon nimi tai sen luku (Ilm. 13:16-18). Koska Pertti Cajander on Pyhä Hengen nimessä opettanut väärin, että pedon merkki on risti ja kaste, hän on häpäissyt Golgatan uhriveren ja Pyhä Hengen nimen. Pyhä Henki on pyytänyt julkaisemaan tiedon, ettei Pertti Cajander saa syntejään anteeksi (huom: Joh. 20:21-23, Matt. 16:17-19). 

2. Moos. 20:7: "Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään."

Jes. 22:14: "Niin minä sain kuulla Herran Sebaotin sanat: -- Tietäkää: tämä synti jää sovittamatta aina kuolemaanne saakka. Näin sanoo Jumala, Herra Sebaot."

Matt. 12: 36-37: "Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi."

Voi niitä, jotka ovat tehneet väärän liiton. Heidän liittonsa raukeaa ja he kauhistuvat ymmärtäessään, ettei heillä ole enää turvaa missään piilopaikassa. Heidän väärä liittonsa ei anna heille suojaa, vaan tuho vie heidät mennessään hyökyaalto kerrallaan.

Jes. 28:15-18: "Näin olette sanoneet: "Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa, tuonelan kanssa olemme solmineet sopimuksen. Kun tuhotulva vyöryy kohti, se ei saavuta meitä, sillä viekkaus on taannut meille turvapaikan, valheen suojaan me olemme piiloutuneet." Siksi Herra Jumala sanoo näin: -- Katsokaa: minä lasken Siioniin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven sitomaan vankkaa perustaa. Joka uskoo, ei horju. Minun työssäni on mittana oikeus ja luotilankana vanhurskaus. Mutta rakeet hakkaavat pettävän turvapaikan ja tulva vie piilopaikan mennessään, teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhitään pois ja teidän sopimuksenne tuonelan kanssa raukeaa. Tuhotulva vyöryy teidän ylitsenne, se lyö teidät maahan. Joka kerta kun se vyöryy ylitse, se tempaa teidät mukaansa. Aamu aamulta se vyöryy yli, päivä päivältä, yö yöltä. Kauhun vapina valtaa teidät, kun teille selviää, mitä sanoma merkitsee."

Herra Yeshua HaMashaich (Jeesus Kristus) tekee paluun maapallolle, tuhoaa antikristuksen joukot ja perustaa Jerusalemin temppelistä käsin johdetun tuhatvuotisen rauhavaltakuntansa, joka alkaa noudattamaan Jumalan lakia.

Sak. 14:3-4, 16: "Herra itse lähtee sotaan viholliskansoja vastaan, niin kuin hän on lähtenyt ennenkin vihollisen hyökätessä. Hän seisoo sinä päivänä Öljymäellä, joka kohoaa Jerusalemin itäpuolella. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen, toinen puoli vuoresta väistyy pohjoiseen, toinen puoli etelään, ja välille syntyy valtaisa laakso...     ..Kaikki jäljellä olevat niistä kansoista, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, tulevat nyt sinne vuosi vuodelta kumartaen rukoilemaan Kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa."

Miten käy niille, jotka eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia?

Sademetsissä on heimoja, joiden luona ei ole kukaan käynyt opettamaan Raamattua. Aasiassa on paljon kansoja, jotka palvovat vääriä uskontoja. Moni heistäkään ei ole kuullut juuri mitään Jeesuksesta. Eräissä maissa on kristinuskon levittäminen kielletty. Keskiajalla roomalaiskatolinen kirkko ei antanut kansan lukea Raamattua ja messutkin olivat latinan kielellä, jolloin moni ei ymmärtänyt messusta mitään. Raamattu kertoo, että he saattavat usein noudattaa Jumalan lakia, koska heidän omatuntonsa on heille laki (Room. 2:14-16). Roomalaiskatolisessa kirkossa on harhaoppi, että evankeliumia osaamattomat ja väärien uskontojen harjoittajat voivat pelastua omantuntonsa johdatuksessa, mutta se ei pidä paikkansa. Jumalan Poikaa lukuun ottamatta kaikki ihmiset ovat joskus rikkoneet lakia ja siten ovat pelastusta vailla. Jokainen ihminen tarvitsee Yeshua HaMashiachilta (Jeesukselta Kristukselta) armoa.

Room. 3:22-25: "Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaanotettavaksi."

Yeshua HaMashaich (Jeesus Kristus) ja Paavali opettivat kumpikin, ettei voi pelastua, jos ei usko. Merkitystä ei ole sillä, osaako evankeliumin vai ei. Joka ei usko, ei pelastu. Ne, jotka eivät koskaan ole kuulleet evankeliumia, tuomitaan aina kadotukseen. Samalla tavalla on lainkin kohdalla. Vanhurskaus ei ole kiinni lain tietämisestä vaan lain noudattamisesta. Vaatimukselle ei saa helpotusta sen perusteella, ettei ollut koskaan saanut lukea Raamattua. Yeshuan sanojen mukaan kaikki ne tuomitaan kadotukseen, jotka eivät usko. Kun Paavali opetti, ettei voi olla vanhurskas ilman lain noudattamista, niin hän siteerasi siinäkin kohtaa lakia.

Mark. 16:15-16: "Hän sanoi heille: "Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Room. 2:13: "Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia." 

5. Moos. 6:25: "Kun me tarkoin noudatamme tätä lakia, jonka Herra, meidän Jumalamme, on antanut, niin Herra katsoo meidät vanhurskaiksi." 

Jumala on määrännyt, että Yeshua HaMashaich HaNotzri (Jeesus Kristus Nasaretilainen) on ainoa nimi, joka pelastaa. Vanhan liiton juutalainen ei voi pelastua, jos ei usko Yeshua HaMashiachiin. Jos ei ole uskoa Jumalan Poikaan, ei ole pelastusta, johtui se mistä tahansa syystä.

Apt. 4:10-12: "..niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa: se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut mutta josta on tullut kulmakivi. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.

Joku voi kysyä, onko Jumala oikeudenmukainen, kun on ihmisiä, joilla ei ole mitään mahdollisuutta pelastua? Jumala haluaa, että kaikki voisivat pelastua. Luoja on kuitenkin tuntenut jokaisen ihmisen jo ennen, kuin he ovat saaneet alkunsa äitinsä kohdussa. Valitettavasti on sieluja, jotka eivät voi pelastua, koska heistä ei ole elämään uskollista elämää Luojansa kanssa. Luoja on edeltä tiennyt, että vain hyvin pieni osa ihmiskunnasta ovat niitä, joilla on riittävästi uskollisuutta elääkseen Luojansa kanssa.

Jer. 1:5: "Jo ennen kuin sinut äidinkohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi." 

Ps. 139:15-16: "Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut."

Room. 9:14-21: "Mitä me tähän sanomme? Ei kai Jumala ole epäoikeudenmukainen? Ei suinkaan. Hän sanoo Moosekselle: "Minä armahdan kenet tahdon ja osoitan laupeutta kenelle tahdon." Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se että Jumala armahtaa. Kirjoituksissa sanotaan faraolle: "Sen vuoksi minä korotin sinut, että sinun kohtalossasi osoittaisin voimani ja että minun nimeäni julistettaisiin koko maailmassa." Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet tahtoo. Joku teistä ehkä kysyy: "Miksi Jumala sitten moittii ihmisiä? Eihän kukaan voi vastustaa hänen tahtoaan." Ihmisparka, mikä sinä olet arvostelemaan Jumalaa? Sanooko saviastia muovaajalleen: "Miksi teit minusta tällaisen?" Kyllä kai savenvalajalla on oikeus tehdä samasta savesta toinen astia arvokasta ja toinen arkista käyttöä varten?"

Luuk. 13:23-24: "Joku kysyi häneltä: "Herra, onko niin, että vain harvat pelastuvat?" Jeesus vastasi: "Kilvoitelkaa päästäksenne sisään ahtaasta ovesta. Minä sanon teille: monet yrittävät mennä sisään mutta eivät siihen kykene."

Jumala on ennalta määrännyt ne, jotka Hän kutsuu pelastukseen. He kuulevat evankeliumin, jolloin heille tarjotaan syntien anteeksiantoa Yeshua HaMashachin (Jeesuksen Kristuksen) nimessä.

Joh. 6:37-40 (1933/38): "Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni; ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

Apt. 2:37-39: "Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään, ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: "Veljet, mitä meidän pitää tehdä?" Pietari vastasi: "Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne, ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä -- keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."

Jes. 49:1: "..Jo ennen syntymääni Herra kutsui minut. Kun vielä olin äitini kohdussa, hän antoi minulle nimen."

2. Tim. 1:9: "Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille antamalla meille Kristuksen Jeesuksen..."

Room. 9:12-13: "Jo ennen kaksospoikien syntymää, ennen kuin he vielä olivat tehneet mitään hyvää tai pahaa, Jumala sanoi Rebekalle: "Vanhempi on palveleva nuorempaa." Näin Jumala osoitti, että hänen suunnitelmansa perustui hänen omaan valintaansa, ei ihmisen tekoihin vaan kutsujan tahtoon. Onhan kirjoitettu: "Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin."

Jes. 43:1: "Ja nyt -- näin sanoo Herra, joka sinut loi, Jaakob, joka sinut muovasi, Israel: -- Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun."

2. Moos. 33:19: "..Minä annan anteeksi kenelle tahdon ja armahdan kenet tahdon."

Jumalan kutsu ei tarkoita varmaa pelastusta, sillä ihmisellä on vapaa oma tahto ottaa pelastus vastaan tai torjua se. Jumala pelastaa vain ne, jotka ottavat kutsun vastaan ja sen vuoksi tekevät parannuksen synneistään sekä alkavat noudattaa Yeshua HaMashiachin käskyjä uskonsa mukaisesti (Matt. 7:21-23, Joh. 15:13-14, Apt. 2:38, 3:19-20, Hepr. 5:8-9, Ilm. 14:12).

Gal. 1:15: "Mutta Jumala, joka jo äitini kohdusta oli valinnut minut ja armossaan kutsui minut työhönsä, näki hyväksi antaa Poikansa ilmestyä minulle, jotta lähtisin julistamaan vieraille kansoille sanomaa hänestä. Silloin en kysynyt neuvoa yhdeltäkään ihmiseltä."

Room. 1:4-6: "Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme, ja häneltä minä olen saanut armon ja apostolinviran, jotta hänen nimensä kunniaksi johtaisin ihmisiä kaikista kansoista uskonkuuliaisuuteen. Näitä Jeesuksen Kristuksen kutsumia olette myös te."

Room. 8:29-30 (1933/38): "Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltämäärännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut."

Ef. 1:3-5, 11-13: "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden...     ..Jumala on myös antanut Kristuksessa meille perintöosan, niin kuin hän oli suunnitellut ja ennalta määrännyt -- hän, joka saattaa kaiken tapahtumaan tahtonsa ja päätöksensä mukaisesti. Siksi meidän, jotka olemme jo ennalta saaneet panna toivomme Kristukseen, tulee elää Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne." 

Jumala on ennen maailman luomista kirjoittanut elämän kirjaan luettelon pelastuvista (Ilm. 17:8). Elämän kirjaan merkitty saa kutsun palvella Herra, kun hän kuulee evankeliumin.

Elämän kirjassa on luettelo pyhistä
Hepr. 9:15: "Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista ja että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen perinnön."

Fil. 4:3: "Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta samoin kuin Clemens ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämän kirjassa."

Jes. 4:3: "Ja Siionin jäljelle jääneitä ja Jerusalemissa jäljellä olevia kutsutaan pyhiksi -- kaikkia, jotka on kirjoitettu elävien kirjaan Jerusalemissa."

Dan. 12:1: "..Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan."

Jos joku ei usko evankeliumia, hänet tuomitaan kadotukseen. Tuomioon ei vaikuta se, että johtuiko epäusko evankeliumin torjumisesta vai siitä, ettei koskaan kuullut evankeliumia (vert. Room. 2:12). 

Mark. 16:15-16 (1933/38): "Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."

Ilm. 14:12: "Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."

Jos joku kutsun vastaanottanut ei pysy uskollisena Jumalalle elämänsä loppuun asti, Jumala pyyhkii kutsumansa henkilön nimen pois elämän kirjasta. Yeshua (Jeesus) kertoi, että paholainen saa eksytettyä osan elämän kirjaan merkityistä pyhistä tekemään sellaista syntiä, että he menettävät pelastuksensa.

Mark. 13:22: "Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä johtaakseen, jos mahdollista, valitut harhaan."
 
2. Moos. 32:31-34: "Sitten Mooses palasi Herran luo ja sanoi: "Voi, Herra! Tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. Anna anteeksi heidän syntinsä. Mutta jos et anna, niin pyyhi minun nimeni kirjastasi." Silloin Herra sanoi Moosekselle: "Minä pyyhin kirjastani kaikkien niiden nimet, jotka tekevät syntiä minua vastaan. Mene nyt ja vie kansa maahan, josta olen sinulle puhunut. Minun enkelini kulkee sinun edelläsi. Mutta tilinteon päivänä minä rankaisen kansaa sen synnistä."
 
Ilm. 3:5: "Se, joka voittaa, saa ylleen valkeat vaatteet, enkä minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, vaan tunnustan hänet omakseni Isäni ja hänen enkeliensä edessä."

On ihmisiä, joiden nimi ei ole koskaan ollut elämän kirjassa. Luoja on edeltä tiennyt, ketkä eivät voi pelastua ja sen takia heidän nimet puuttuvat elämän kirjasta. Moni ihminen on syntynyt maihin, joissa palvotaan epäjumalia elottomien patsaiden edessä ja ihmiskäsin valmistetuissa temppeleissä. Vaikka he lopettaisivat epäjumalanpalveluksen, niin heillä ei ole pelastusta, koska he eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia.

Ilm. 17:8: "Peto, jonka näit, on ollut, mutta nyt sitä ei ole. Se tulee vielä nousemaan syvyydestä, mutta lopulta se joutuu tuhon omaksi. Ne maan asukkaat, joiden nimi ei maailman luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna elämän kirjaan, hämmästyvät pedon nähdessään, sillä vaikka se on ollut ja mennyt, se on vielä tuleva."

Apt. 14:26: "Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä, hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat,"

1. Moos. 11:5-9: "Herra tuli katsomaan kaupunkia ja tornia, jota ihmiset rakensivat, ja sanoi: "Siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alkua. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä toistensa puhetta." Ja niin Herra hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan, ja he lakkasivat rakentamasta kaupunkia. Kaupunki sai nimen Babylon, sillä siellä Herra sekoitti ihmisten kielen ja sieltä hän hajotti heidät kaikkialle maailmaan."

Ilm. 18:2-3: "Hän huusi kovalla äänellä: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon! Siitä on tullut pahojen henkien tyyssija ja kaikkien saastaisten henkien ja kaikkien saastaisten ja inhottavien lintujen pesäpaikka. Sen porton viiniä, vihan viiniä, ovat kaikki kansat juoneet, kaikki maailman kuninkaat ovat irstailleet hänen kanssaan, ja kaikki maailman kauppamiehet ovat rikastuneet hänen vauraudestaan ja ylellisestä elämästään."

Ilm. 20:15: "Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen."

Yeshua nuhteli niitä juutalaisia, jotka eivät sietäneet kuunnella Yeshuan opetusta. Yeshua kertoi, etteivät he kuuntele Häntä, koska he eivät ole lähtöisin Jumalasta vaan paholaisesta. Luoja on tiennyt edeltä, kuka haluaa seurata ennemmin antikristusta kuin Kristusta. He ovat paholaisen omia, joiden nimiä ei ole koskaan kirjoitettu elämän kirjaan. He rakastavat valhetta ja he mielihyvin toimivat valheen mukaisesti, jolloin he ovat valheen orjia. Paholainen on heidän isänsä, koska paholainen on valheen isä.

Joh. 8:41-47: "He sanoivat: "Me emme ole porton poikia. Meillä on yksi isä, Jumala." Tähän Jeesus sanoi: "Jos Jumala olisi teidän isänne, te rakastaisitte minua, sillä minä olen lähtöisin Jumalasta ja tulen hänen luotaan. Minä en edes päättänyt tulostani itse, vaan hän lähetti minut. Miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette siedä kuunnella, mitä minä sanon. Te olette lähtöisin saatanasta. Hän on teidän isänne, ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. 

Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Mutta minua te ette usko, koska minä sanon teille totuuden. Kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä? Ja jos puhun totta, miksi ette usko minua? Se, joka on lähtöisin Jumalasta, kuulee mitä Jumala puhuu. Te ette kuule, koska ette ole lähtöisin Jumalasta." (vert. Joh. 10:1-21)

Juud. 1:4: "Teidän joukkoonne on näet luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan Valtiaamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen."

Ilm. 22:14-15 (Biblia): "Autuaat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olis ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot, ja huorintekiät ja murhaajat, ja epäjumalan palveliat, ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."

Ilm. 21:27: "Mitään epäpuhdasta ei sinne päästetä, ei ainoatakaan iljettävän valheen palvelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämänkirjaan."

Ilm. 21:8: "Mutta pelkurit, luopiot ja iljetysten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan: he joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle..."

Joku voi kysyä, miksi synnyin homoseksuaaliksi tai lesboksi? Paavali kertoo Roomalaiskirjeessään syyn. Sielun uskottomuus Jumalalle on johtanut siihen, että sielusta on tullut homoseksuaali (Room. 1:18-32). Homoseksuaali ja lesbo voivat pelastua, jos kääntyvät uskomaan Yeshua HaMashaichia ja lopettavat homoseksuaaliuuden harjoittamisen, mikä tarkoittaa myös sitä, etteivät he enää himoitse samaa sukupuolta, eivätkä hyväksy muidenkaan harjoittavan homoseksuaalisuutta. Jumala tuomitsee jokaisen tekojen mukaan, joten seksuaalinen suuntautuminen ei ole tuomion tai seurakunnasta erottamisen peruste, mutta kielletyn seksuaalisuuden harjoittaminen on sitä. On parempi kääntyä pois kaikesta synnin tekemisestä, kuin palaa tulisessa järvessä. Tämä tarkoittaa, ettei homoseksuaaleilla ole mahdollisuutta toteuttaa romanttisia halujaan. Jos hän elää yhdessä toisen homoseksuaalin kanssa, hänen on päätettävä parisuhde ja muutettava erilleen. Ei heteroillakaan ole oikeutta käydä huorissa tai tehdä muita aviorikoksia. Homoseksuaalisuuden tai aviorikosten harjoittaminen ei ole Jumalan tarkoittamaa rakkautta vaan himoitsemista. Se on syntiä, mistä uskovakin voi menettää pelastuksensa. Jos homoseksuaali tai portto on tehnyt parannuksen synneistään uskossa Yeshua HaMashiachiin, ottanut upostuskasteen ja sen jälkeen pysyy Raamattun opetuksessa, niin häntä ei saa sanoa saastaiseksi, ei saa erottaa seurakunnasta eikä häntä saa tuomita kadotukseen (Joh. 8:11, Apt. 2:38, 3:19-20, 22:16).

Room. 1:27, 32: "ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan...   ..he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin."

3. Moos. 18:22, 29: "Älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko...   ..Jokainen, joka tekee yhdenkään näistä kauhistuttavista teoista, on poistettava kansansa keskuudesta."

1. Kor. 6:9, 11: "Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet...   ..Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta."

Apt. 10:15: "Silloin ääni puhui uudelleen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi."

Jos joku on kuullut evankeliumin, mutta ei usko sitä, hän saa ankaramman tuomion kuin se, joka ei ole koskaan kuullut evankeliumia. Kaikkein ankarimman tuomion saavat ne kirjanoppineet raamatunopettajat ja papit, joka ovat lähteneet opettamaan Jumalan Sanaa niin väärin, että heidän oppilaansa eksyvät kadotukseen.

Matt. 10:11-15: "Kun tulette johonkin kaupunkiin tai kylään, ottakaa selvää, kuka siellä on käyntinne arvoinen, ja jääkää asumaan hänen luokseen lähtöönne saakka. Kun menette taloon, toivottakaa talon väelle rauhaa. Jos talo on sen arvoinen, saakoon se toivottamanne rauhan, mutta jos se ei ansaitse sitä, palatkoon toivotus teille takaisin. Jos teitä jossakin talossa tai kaupungissa ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuunnella, lähtekää sieltä ja pudistakaa pöly jaloistanne. Totisesti: Sodoman ja Gomorran maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin se kaupunki."

Matt. 18:6: "Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen."

Jaak. 3:1: "Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin."

Herran kirje  

Words of the LORD:

"MY children have limits, walls, and barriers of how far they will go to really find their GOD...."

(Words Received from Our LORD by Susan Davis, June 7, 2017)

Children, this is your GOD. I have a Word to give you through this servant:

The world is crumbling, it is decaying -- it has become a habitation of death and dying. Look around you. Face the truth. When the world turns its back in solidarity against its GOD, it is rejecting its own MAKER, CREATOR, and SUSTAINER of life....

Children, there is death and dying on all continents. All lands are experiencing death -- but the largest decline is in the Word of GOD. MY Word is diminished. The people do not seek it for all answers. All their answers are in one Book, MY Book for mankind. Everything leading to salvation lie between the pages. The answers to life, complex questions can be found, but few really seek ME in the way I want to be found. Few pursue ME, desiring to know ME at all worldly costs.

MY children have limits, walls, and barriers of how far they will go to really find their GOD. Many stop with their families. Many stop with their careers. Many believe they can have ME and still have their own ways, even in their ministries, but MY Way is best. MY way is divine. "I AM THE WAY." There is NO OTHER PATH. I AM the Narrow WAY few find.

Travel with ME and you will be safe from the coming storms, the storms destined for a rebellious world and people. This is not for those who turn to ME in humble submission at this juncture. Wait too long and your fate may be sealed for eternity. These are serious warnings. These are serious times. MY enemy is like a lion who goes about looking for who he can devour. You can be spared. Just turn to your GOD. Surrender to CHRIST. Repent for sinfulness and lay it all down. Lay your life before ME. Seek a FULL oil lamp. Now is the hour to fill your lamp. Tomorrow may be too late.

I AM THE SOURCE OF ALL OIL

Come and fill your lamp....


Coordinating Scripture:

John 14:6 (KJV): 6 JESUS saith unto him, I am the WAY, the TRUTH, and the LIFE: no man cometh unto the FATHER, but by ME.

Matthew 7:13-14 (KJV): 13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: 14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.

1 Peter 5:8 (KJV): 8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:

Matthew 25:3-4 (KJV): They that were foolish took their lamps, and took no oil with them: 4 But the wise took oil in their vessels with their lamps.